ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Maths Solution Std 10 SSC BOARD EXAMINATION MARCH 2020

SSC  BOARD EXAMINATION MARCH 2020

PAPER SOLUTION
SUBJECT : Maths
DATE : 11/03/2020


Every year , Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board takes exam of standard 10 & 12 students. Generally the Board exam is to be scheduled in the first week of the March .

View Also :


Std 10 Gujarati Paper Solution : Click Here
Std 10 Science & Tech. Solution : Click Here
Std 12 Science Physics Solution : Click Here
Std 12 Science Chemistry Solution : Click Here
Std 12 Science Biology Solution : Click Here

The students work very hard when they are in std 10 & std 12. Once they finished their any paper , they are very eager for the solution of the paper. Once they get the solution of the Question Paper , they can compare their answers with their answers.
After every paper , we shall try our best to put the paper solution.

PAPER SOLUTION
SUBJECT : Maths
DATE : 11/03/2020

IMPORTANT LINK:::

Std 10 Maths Solution

- Section A Section B - Section  C - Section D
Std 10 Maths Que. Paper : Click Here Maths Solution : Click Here
Back To Top