ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

SSC BOARD EXAMINATION MARCH 2020 Science & Tech. PAPER SOLUTION by Bharat Sir Halvad

SSC  BOARD EXAMINATION MARCH 2020

PAPER SOLUTION
SUBJECT : Science & Tech.
DATE : 07/03/2020


Every year , Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board takes exam of standard 10 & 12 students. Generally the Board exam is to be scheduled in the first week of the March .

View Also :

Std 10 Gujarati Paper Solution : Click Here
Std 12 Science Physics Solution : Click Here

The students work very hard when they are in std 10 & std 12. Once they finished their any paper , they are very eager for the solution of the paper. Once they get the solution of the Question Paper , they can compare their answers with their answers.
After every paper , we shall try our best to put the paper solution.

PAPER SOLUTION
SUBJECT : Science
DATE : 07/03/2020


Important Links

Science & Tech. Question Paper : Click Here

Paper Solution : Objective : Click Here  Descriptive : Click Here

Back To Top