ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

12 Science Board Exam Paper Solution || Subject : Biology || Date : 11/03/2020


12 Science Board Exam Paper Solution || Subject : Biology || Date : 11/03/2020HSC stands for Higher Secondary Certificate (sometimes also referred as HSSC means Higher School Secondary Certificate. The Secondary School Certificate (SSC) Examination, is a public examination in Bangladesh, India and Pakistan conducted as completion exam of secondary education..

View Also :


Std 10 Gujarati Paper Solution : Click Here
Std 10 Science & Tech. Solution : Click Here
Std 10 Maths Paper Solution : Click Here
Std 12 Science Physics Solution : Click Here
Std 12 Science Chemistry Solution : Click Here

The Central Board of Secondary Education (CBSE) is the most popular board in India , controlled and managed by Union Government of India. With around 19,316 CBSE affiliated schools in India, the board also has global presence with nearly 141 affiliated schools across 21 countries.
Gujarat Board Result 2019 will be declared on May 21 at gseb.org. Gujarat Secondary and Higher Secondary Board (GSHSEB) will declare the class 10th or SSC result 2019 on Tuesday, May 21, 2019. Candidates can check Gujarat Board SSC Result at gseb.org.
Gujarat Board 10th date sheet 2020 contains the exam date and timing of all subjects. Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) will conduct class 10 board exams from March 5 to March 17, 2020.
Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the CBSE Board Class 10 timetable for the academic year 2019-20. The exams will be conducted from February 15 to March 20, 2020. The exams will be held from 10:30 AM to 1:30 PM.

Important Links

Solution 1 Solution 2 Solution 3 

Back To Top