ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

LRD LOK RAXAK DAL PROVISIONAL MERIT SELECTION LIST FOR WOMEN DECLARED


LRD LOK RAXAK DAL PROVISIONAL MERIT SELECTION LIST FOR WOMEN DECLAREDOjas LRB Gujarat Police Constable Document Verification List, Time table 2019 or Schedule will be declared on official website www.lrbgujarat2018.in. 

Due to General Election of India 2019 Achar sanhita LRB Gujarat Holds the Program of Document Verification and Now Election is Over in Gujarat So LRB Gujarat will Officially publish Document Verification List, Place of Verification.


LRB Gujarat Police Result 2019


As per the details obtained, the written examination was taken on January 3 for the 3, 6 seats of the lrb board Subsequently, one and a half times the candidates who passed the exam were called for document verification after May 5th. 

 The recruitment board, on July 7, did not disclose the results after the process, saying that the verification will be completed in about three months as the caste certification is to be tested.
The process is likely to be completed within about 3 days, which is likely to be completed by the end of November. candidates waiting for sarkari Naukri result.  

Thus, the total promise of 3 days and 3 days of declaration of lrb results by the lrb recruitment board has now been fulfilled, though no indication of declaration of lrb results has been made by the candidates themselves.


LRD LOK RAXAK DAL PROVISIONAL MERIT SELECTION LIST FOR WOMEN DECLARED

Important Link :


Mahila Constable Armed & Unarmed LRD Selection List : Click Here

Back To Top