ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Matter Of Verification Of The Bases Used To Prepare The Result As Per The Provision Of Declaring Pass To Regular Students Instead Of Board Public Examination-2021.

Matter of verification of the bases used to prepare the result as per the provision of declaring pass to regular students instead of Board Public Examination-2021.

To inform the research on the above subject that due to the increase in cases of coronary infection in the state, the examination of Std. 10, Std. 12 Science stream and Std. . Considering the transition of coVID-19 on 16/09/2021, it was decided to postpone the examinations.

The State Government had decided to declare pass to the regular students of Std. 10 from Mass Promotion on 15/06/2021 and formed a committee for the policy of declaring pass from my promotion. 

The committee had submitted a report to the state government. The recommendations of the report have been accepted by the state government.

Detailed instructions have been given to prepare the results of regular students of Std-10 from the reference letter-9. On 05/09/2021, through BYSEG, all school principals, teachers and administration staff have been given the understanding to prepare the result. 

In the circular regarding free verification of all the bases used to prepare the result by the representative of the office of the District Education Officer and Verbal information was provided through Byseg. The office of the District Education Officer is asked to form appropriate teams at the district level to verify the following grounds.

Grounds for verification: - Admission of candidates sent by the school in the public examination of Std-10 and Std-12 board, who have to check the eligibility for admission by checking the school leaving certificate, general register note submitted from Std-9 / Std-10 or Std-11 from the school. .

Copy of Std-8 result of the candidates sent by the school in Std-10 board public examination and verification of the basis of Std-10 periodical test and unit test basis, Std-10 board result of candidates sent in Std-12 board public examination, Std- Copy of result of 11th and periodical test of standard-12 and verification of the basis of unit test.

All the bases used to prepare the above result such as periodical test question papers, unit test question papers, note of answer given by the student or answer book, assignment work etc. should be checked.

Thus, all the verified grounds must show the signature, name, designation and date of the verifying representative. A representative must obtain a copy of all these grounds from the school. The above work has to be completed by Thursday on 10/02021.

Matter of verification of the bases used to prepare the result as per the provision of declaring pass to regular students instead of Board Public Examination-2021.

Important Link:-

બોર્ડની પરીક્ષામાં નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને પાસ જાહેર કરવાની જોગવાઈ અનુસાર પરિણામ તૈયાર કરવા માટે ઉપયોગમાં લીધેલ આધારોનું વેરીફિકેશન કરવા બાબતનો પરિપત્ર વાંચવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો

ઑફિશ્યલ પરિપત્ર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

0 Komentar untuk "Matter Of Verification Of The Bases Used To Prepare The Result As Per The Provision Of Declaring Pass To Regular Students Instead Of Board Public Examination-2021."

Back To Top