ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Home Learning Study materials Video |Standard 9th | DD Girnar-Diksha Portal Video @ https://diksha.gov.in

Home Learning Study materials Video |Standard 9th | DD Girnar-Diksha Portal Video @ https://diksha.gov.in

Home leaning Programme For All The Students :-


Home Learning" program for the students of Std.3 to 8 and Std. 9 to 12 have been started since 15/06/2020 so that the students can study at home due to the Corona epidemic. 

According to the date and time indicated, the students of that standard will be able watch this programme without failing and in order to grow in their academic work, they will be immediately informed by the principals and teachers and make necessary arrangements for the success of the programme.


IMPORTANT LINK FOR VIDEO::

June Month


DATE 21-6-2020 SCIENCE VIDEO
DATE 22-6-2020 SCIENCE VIDEO
DATE 23-6-2020 SCIENCE VIDEO
DATE 24-6-2020 SCIENCE VIDEO
DATE 25-6-2020 SCIENCE VIDEO
DATE 26-6-2020 SCIENCE VIDEO


Home leaning Programme On DD GIRNAR :-


The students can watch home learning programme on DD GIRNAR according to the time table declared by the Education Department of Gujarat. The students can easily watch the programme of  whichever standard they are studying.


July Month


DATE 01-07-20 STD 9 HOME LEARNING

DATE 02-07-20 STD 9 HOME LEARNING

DATE 03-07-20 STD 9 HOME LEARNING

DATE 04-07-20 STD 9 HOME LEARNING

DATE 05-07-20 STD 9 HOME LEARNING

DATE-11-07-20 STD-9 HOME LEARNING

DATE-12-07-20 STD-9 HOME LEARNING

DATE-14-07-20 STD-9 HOME LEARNING

DATE-15-07-20 STD-9 HOME LEARNING

DATE-16-07-20 STD-9 HOME LEARNING

DATE-19-07-20 STD-9 HOME LEARNING

DATE-20-07-20 STD-10 HOME LEARNING

DATE-29-07-20 STD-9 HOME LEARNING

DATE-30-07-20 STD-9 HOME LEARNING

DATE-31-07-20 STD-9 HOME LEARNING


Home leaning Programme On YouTube :-

The students can also watch Homelearning Videos according to their standard on YouTube channel. The Education department of Gujarat is very active regarding the education of Children. They put standard wise videos on YouTube in advance.


August 2020DATE-01-08-20 STD-9 HOME LEARNING

Home leaning Programme According To The Time Table :-

The students can also watch Homelearning Videos according to the Time Table. They declare the Time Table of each standard in advance for the whole month so that the students can sit against the television with the relevant textbooks.

September 2020


DATE-15-09-20 Holiday
DATE-16-09-20 Holiday
DATE-17-09-20 Holiday
DATE-18-09-20 Holiday
DATE-19-09-20 Holiday
DATE-20-09-20 Holiday
DATE-21-09-20 Holiday
DATE-22-09-20 Holiday
DATE-23-09-20 Holiday
DATE-24-09-2020 STD-9 Holiday
DATE-25-09-2020 STD-9 Holiday
DATE-26-09-2020 STD-9 Holiday
DATE-27-09-2020 STD-9 Holiday
 
Home learning Programme According To The Time Table :-

October 2020

DATE-04-10-2020 STD-9 Holiday
DATE-07-10-20 STD-9 HOLIDAY
DATE-08-10-20 STD-9 HOLIDAY
0 Komentar untuk "Home Learning Study materials Video |Standard 9th | DD Girnar-Diksha Portal Video @ https://diksha.gov.in"

Back To Top