ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

English Grammar : Simple Past Tense For Std 9 to 12 & For Competitive Exam || Download PDF File || Watch VideoEnglish Grammar : Tenses For Std 9 to 12 & For Competitive Exam || Download PDF File || Watch VideoThere are three main verb tenses in English: presentpast and future. The presentpast and future tenses are divided into four aspects: the simple, progressive, perfect and perfect progressive. There are 12 major verb tenses that English learners should know.

View Also :-

Home Learning Video For Std 3 to 12

Std 3 : Click Here
Std 4 : Click Here
Std 5 : Click Here
Std 6 : Click Here
Std 7 : Click Here
Std 8 : Click Here
Std 9 : Click Here
Std 10 : Click Here
Std 11 : Click Here

Std 12 : Click Here

The simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about a completed action in a time before now. The simple past is the basic form of past tense in English. The time of the action can be in the recent past or the distant past and action duration is not important.The simple past tense shows that you are talking about something that has already happened. Unlike the past continuous tense, which is used to talk about past events that happened over a period of time, the simple past tense emphasizes that the action is finished.

Important Link:-

Simple Past Tense : Download PDF File 
Watch Video: Part 1|Part 2


0 Komentar untuk "English Grammar : Simple Past Tense For Std 9 to 12 & For Competitive Exam || Download PDF File || Watch Video"

Back To Top