ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Home Learning Videos for Students Of Std 9 On Doordarshan's DD Girnar/Diksha Portal Video@https://diksha.gov.in/

Home Learning Videos for Students Of Std 9 On Doordarshan's DD Girnar Channel


29/06/2020 : Not In Time Table Today
30/06/2020 : Not In Time Table Today

Std 9 July Month Home Learning Video

01/07/2020 Maths Video : Click Here
02/07/2020 Maths Video : Click Here
03/07/2020 Maths Video : Click Here
04/07/2020 Maths Video : Click Here
05/07/2020 Maths Video : Click Here
06/07/2020 : Not In Time Table Today
07/07/2020 : Not In Time Table Today
08/07/2020 : Not In Time Table Today
09/07/2020 : Not In Time Table Today
10/07/2020 : Not In Time Table Today
11/07/2020 Sci.&Tech. Video : Click Here
12/07/2020 Sci.&Tech. Video : Click Here
13/07/2020 Sci.&Tech. Video : Click Here
14/07/2020 Sci.&Tech. Video : Click Here
15/07/2020 Sci.&Tech. Video : Click Here
16/07/2020 Sci.&Tech. Video : Click Here
17/07/2020 : Not In Time Table Today
18/07/2020 : Not In Time Table Today
19/07/2020 : Not In Time Table Today
20/07/2020 : Not In Time Table Today
21/07/2020 : Not In Time Table Today
22/07/2020 : Not In Time Table Today
23/07/2020 : Not In Time Table Today
24/07/2020 : Not In Time Table Today
25/07/2020 : Not In Time Table Today
26/07/2020 : Not In Time Table Today
27/07/2020 : Not In Time Table Today
28/07/2020 : Not In Time Table Today
29/07/2020 Sci.&Tech.: Click Here
30/07/2020 Sci.&Tech.: Click Here
31/07/2020 Sci.&Tech.: Click Here

Std 9 August Month Home Learning VideoDATE-01-08-20 STD-9 HOME LEARNING


DATE-23-08-20 STD-9 HOLIDAY
24/08/2020 : Not In Time Table Today
25/08/2020 : Not In Time Table Today
26/08/2020 : Not In Time Table Today
27/08/2020 : Not In Time Table Today
28/08/2020 : Not In Time Table Today
30-08-2020: Today Not In Time Table
31/08/2020 Sci. & Tech : Click Here
Home Learning - Through TV, Doordarshan Kendra D.D. Home Leaning for Students  Of Std 3 to 12 on Girnar Channel

Std 9 September Month Home Learning Video

01/09/2020 Sci.&Tech: Click Here
02/09/2020 Sci.&Tech.: Click Here
03/09/2020 Sci.&Tech : Click Here
04/09/2020 Sci.&Tech : Click Here
05/09/2020 : Not In Time Table Today
06/09/2020 : Not In Time Table Today
07/09/2020 : Not In Time Table Today
08/09/2020 : Not In Time Table Today
09/09/2020 Maths : Click Here
10/09/2020 Maths : Click Here
11/09/2020 Maths : Click Here
12/09/2020 Maths : Click Here
13/09/2020 Maths : Click Here
14/09/2020 Maths : Click Here
15/09/2020 : Not In Time Table Today
16/09/2020 : Not In Time Table Today
17/09/2020 : Not In Time Table Today

View Also:-

Daily Updated Home Learning Video Std 8
Daily Updated Home Learning Video Std 10
Daily Updated Home Learning Video Std 11
Daily Updated Home Learning Video Std 12


It is not possible to call students to schools for education work due to the current Corona epidemic, the academic year which was to be started from June 8.

IMG-20200610-WA0035

So that the subject based video / educational lessons prepared for the students of Std-3 to 8 and Std-9 to 12 from the state level for the educational work of the students through TV i.e. Doordarshan Kendra-DD. It has been planned to broadcast from Girnar channel.

Time Table For Std 3 to 12 :-

DD Girnar Time Table For Std 3 To 12 Gujarat Students : Moral education can include the sanctity of human character and the development of his personality, the process of healing physically, mentally and spiritually, the quest to integrate culture and science, as well as the process of freeing man from fear, inertia and ignorance. True education is the name of the harmonious combination of science and ethics.The education system should be such that it removes all kinds of obstacles and prepares man f uior his responsibility with the best intelligence and self-esteem. The intellect of man today is ten.
Dear Visitors, We Every day Update Our 
Website www.dtparmargujarat.com. All News(World/National/Local), Education Paripatra,Recruitment,School Paripatra,Current Issues, Celebration Paripatra, Application, TET/TAT/HTAT Material, Current Affairs,New Plan Paripatra, Exam Paripatra,CCC Exam News, Result Paripatra are posted here regularly . Stay Connected Our Website www.dtparmargujarat.com
0 Komentar untuk "Home Learning Videos for Students Of Std 9 On Doordarshan's DD Girnar/Diksha Portal Video@https://diksha.gov.in/ "

Back To Top