ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Home Learning Videos for Students Of Std 7 On Doordarshan's DD Girnar/Diksha Portal Video@https://diksha.gov.in/

Home Learning Videos for Students Of Std 7 On Doordarshan's DD Girnar Channel

Std 6 To 8 August Month Time Table:-


Important Links:-

Standard 7 June Month  Home Learning Video

15/06/2020 Maths&Eng Video : Click Here
16/06/2020 Sci.&Guj. Video : Click Here
17/06/2020 SS & Eng. Video : Click Here
18/06/2020 Maths & EngClick Here
19/06/2020 Maths & SS. Video : Click Here
20/06/2020 Sci. & Eng. Video : Click Here
21/06/2020 Art&Craft Video : Click Here
22/06/2020 Maths & Eng : Click Here
23/06/2020 Sci.&Tech. Video : Click Here
24/06/2020 Social Sci.&Hindi : Click Here
30/06/2020 Eng & S.Sci. Video Click Here 

Standard 7 July Month  Home Learning Video

Now children will enjoy an inexhaustible treasure of knowledge while sitting at home.

Standard 7 August Month  Home Learning VideoDATE-01-08-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE 02-08-2020 HOLIDAY
DATE 03-08-2020 HOLIDAY
DATE-04-08-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE-05-08-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE-06-08-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE-07-08-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE-08-08-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE-10-08-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE-11-08-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE-13-08-20 STD-7 HOME LEARNING

DATE-23-08-2020 HOLIDAY
24-08-20 Guj & SS : CLICK HERE
25/08/2020 Science: CLICK HERE
26/08/2020 Social Science: CLICK HERE
27/08/2020 Drawing&Hindi:CLICK HERE
28/08/2020 Sci.& Sanskrit: CLICK HERE
29/08/2020 Eng & Drawing:CLICK HERE
30-08-2020: Today Not In Time Table
31/08/2020 Eng & Sci.:CLICK HERE

Standard 7 Sept. Month  Home Learning Video

01/09/2020 Science: CLICK HERE
02/09/2020 SS & English : CLICK HERE
03/09/2020 SS: CLICK HERE
04/08/2020 Sci.& Maths : Click here
05/09/2020 Drawing :CLICK HERE
06/09/2020 : HOLIDAY
07/09/2020 Hindi & SS : CLICK HERE
08/09/2020 SS & Sci : Click Here
09/09/2020 Maths & Eng : Click Here
10/09/2020 SS & Hindi : Click Here
11/09/2020 Sci.& SS:Click Here
12/09/2020 Maths & Eng : Click Here
13/09/2020: Today Not In Time Table
14/09/2020 Sci & Hindi : Click Here
DATE-15-09-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE-16-09-20 STD-7 HOME LEARNING
DATE-17-08-20 STD-7 HOME LEARNING

View Also:-


Daily Updated Home Learning Video Std 8
Daily Updated Home Learning Video Std 9
Daily Updated Home Learning Video Std 10
Daily Updated Home Learning Video Std 11
Daily Updated Home Learning Video Std 12

Home Learning - Through TV, Doordarshan Kendra D.D. Home Leaning for Students  Of Std 3 to 12 on Girnar Channel

It is not possible to call students to schools for education work due to the current Corona epidemic, the academic year which was to be started from June 8.

IMG-20200610-WA0035

So that the subject based video / educational lessons prepared for the students of Std-3 to 8 and Std-9 to 12 from the state level for the educational work of the students through TV i.e. Doordarshan Kendra-DD. It has been planned to broadcast from Girnar channel.

Time Table For Std 3 to 12 :-


DD Girnar Time Table For Std 3 To 12 Gujarat Students : Moral education can include the sanctity of human character and the development of his personality, the process of healing physically, mentally and spiritually, the quest to integrate culture and science, as well as the process of freeing man from fear, inertia and ignorance.

True education is the name of the harmonious combination of science and ethics.The education system should be such that it removes all kinds of obstacles and prepares man for his responsibility with the best intelligence and self-esteem. The intellect of man today is ten.Std 6 To 8 July Month Time Table:-


6%2Bto%2B8%2Btime%2BtableDear Visitors, We Every day Update Our Website www.dtparmargujarat.com. All News(World/National/Local), Education Paripatra,Recruitment,School Paripatra,Current Issues, Celebration Paripatra, Application, TET/TAT/HTAT Material, Current Affairs,New Plan Paripatra, Exam Paripatra,CCC Exam News, Result Paripatra are posted here regularly . Stay Connected Our Website www.dtparmargujarat.com
0 Komentar untuk "Home Learning Videos for Students Of Std 7 On Doordarshan's DD Girnar/Diksha Portal Video@https://diksha.gov.in/ "

Back To Top