ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

TAT Government Secondary and Higher Secondary Vacancy List 2019-20 Banaskantha

TAT Government Secondary and Higher Secondary Vacancy List 2019-20 Banaskantha


The government of gujarat has declared the vacant seat list for secondary school and higher secondary school subject wise teachers.


Government Secondary Vacant Seat List

The teachers want transfer from where they are serving for a long time. The government wanted to recruit in secondary and higher secondary school, but the old teachers opposed this recruitment.They wanted transfer first . At last government of gujarat agreed with the old teachers.

Government Higher Secondary Vacant Seat List


Subject wise and district wise list of some districts have been declared by the DEO office.At last government of gujarat agreed with the old teachers.

Important Link:

Gir Somnath : Click Here
Banaskantha District : Click HerFor Sec. || Click Here For Higher Sec.
Junagadh District : Click Here
Tag : TAT 1 & 2
Back To Top