ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

GOVERNMENT SECONDARY BHARTI | PROVISNAL MERIT PML 1|TAT BHARTI 2019 |SHIKSHAN SAHAYAK RECRUITMENT 2019|TAT GUJARAT STATE EDUCATION BOARD @ HTTPS://WWW.GSERC.IN


GOVERNMENT SECONDARY BHARTI | PROVISNAL MERIT PML 1|TAT BHARTI 2019 |SHIKSHAN SAHAYAK RECRUITMENT 2019|TAT GUJARAT STATE EDUCATION BOARD @ HTTPS://WWW.GSERC.IN


GOVERNMENT HIGHER SECONDARY BHARTI|PROVISNAL MERIT PML 1|TAT BHARTI 2019 |SHIKSHAN SAHAYAK RECRUITMENT 2019|TAT GUJARAT STATE EDUCATION BOARD APPLY @ HTTPS://WWW.GSERC.IN

Provisional Merit of Government Higher Secondary Released on.....
Document verification of Provisional Merit candidates will be done on .. / 12/2019

Shikshan Sahayak Recruitment 2019  jobs in Gujarat online Notification: Gujarat State Education Recruitment Board @ https://www.gserc.inGSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019, Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC.IN) has released the https://www.gserc.in/ Shikshan Sahayak Recruitment 2019 – jobs in Gujarat online Notification on the official website.

GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019- jobs in Gujarat online Notification: – Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC.IN) has invited the online application form for the posts of the Shikshan Sahayak. 

The official board has released the vacancies for the Shikshan Sahayak. Candidates may check the official notification of the GSERC.IN

From the official notification, you can get about the academic qualification, age limit, age relaxation, exam fee, total vacancies, selection process, how to apply and others.

 Here we also provide the official link to access the GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat. Candidates stay connects with us for the latest updates related to the GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat.

About Gujarat State Education Recruitment Board @ https://www.gserc.in Details

"Selection Committee for the recruitment of Gujarat State Secondary and Higher Secondary Educational Staff" has been constituted for Government Schools and Government Non-Government Aided Schools with the notification of the State Government dated 7/9/3.

The members of this committee are as follows.

 1. Director, School Office, Gandhinagar - Chairman, Designation
 2. Vice President, Gujarat. And uh Board of Education, Gandhinagar- Member
 3. Senior Government Officer - Member of the lower rank from the Deputy Secretary to the Government to be appointed.
 4. Two nominated academics to be nominated by the government - a member
 5. Representative - A member of the accredited Association of School Operations, nominated by the Government
 6. Joint Director, Education, Gandhinagar - Member and Member Secretary
Functions of the Selection Committee: -
 • The number of teachers to be recruited should be determined by the District Education Officers. However, it would be imperative for district teachers to fill out a demand letter to fill the vacancies of teachers.
 • Applications should be requested through advertisement in Gujarati and English newspapers which are widely spread in the state.
 • Requests received must be verified.
 • The concerned District Education Officer and the governing body of the respective schools should recommend the names of the candidates selected for appointment.
 • Record of recommendations should be maintained.
 • The Government will have to submit an annual report of its activities in the education department.
 • From time to time, the Government must be responsible for other tasks entrusted to it.
 • The selection committee should examine the applications. And for such examination, the Committee may adopt procedures which it deems appropriate.

Helpline

In case of any issue please contact on below number between 10:30 am to 6:10 pm only.

Administrative Support - +91 6352307308, +91 9327633531
Software Support - +91 9099971902, +91 9099971769

Vacancies in GSERC.IN Shikshan Sahayak Posts 2019 Online Application Form Vigyapti
Here we also provide the Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC) official advertisement to access this recruitment. The GSERC TAT BHARTI Form has released form 2019. Eligible contenders can apply the GSERC.IN Shikshan Sahayak Online Application Form before the last date.

GSERC Secondary School Teacher Bharti Imp Dates

Gujarat Saikshanik Staff Bharti Pasandagi Samiti (GSERC) Invites Online Application for the Recruitment of 557 Higher Secondary Teachers i.e Shikshan Sahayak Jobs in Various Subject. Eligible Gujarat TAT Passed Candidate may Apply Online at www.gserc.in from 18th November 2019 to 27th November 2019.

GSERC Higher Secondary Sikshan Sahayak Recruitment 2019 Details


GSERC, Gujarat State Secondary & Higher Secondary Education Staff Recruitment Selection Committee Issued Notification in News Paper & website about Shikshan Sahayak Bharti 2019 Jobs in Gujarat. If you are Looking for Teachers job in Gujarat then grab this Opportunity by government of Gujarat.

 Higher Secondary Teachers Recruitment for Government School and Grant Ad School by GSERC Gandinagar. All the information about 557 Vacant Shikshan Sahayak job like Education Qualification, Age Limit, TAT Marks, Pay Scale, Application Fee etc mentioned below.


Education Qualification: A candidate must have a TAT 2018 PASSED in the subject concerned from a recognized University with passing marks. The degree obtained by the UGC approved will be accepted. Open and Distance Learning of State-of-the-University will not be approved Unless the degree obtained is valid, the qualification will not be valid.

Examination Fee: A non-refundable and non-adjustable fee of Rs.500/- only. Candidates belonging to Scheduled Caste / Scheduled Tribe of Gujarat and Persons With Disabilities whose disability is not less than 40% (forty percent) arc exempted from payment of this fee.

Pay Scale: Sikshan Sahayak will get Rs.38090/- Fix Salary for First Five Years.

Age limit: Reserved Category Candidate able to get 05 years

Selection Process:Candidates who will be included in the Provisional merit will be informed about it by SMS. 


Document Verification Call Letter to be nominated by the Preferred Consent in the district indicated in the application letter itself online. 


All relevant documents, certificates and certificates of the place, time and date will have to be verified.Applications for non-verified candidates will be canceled and the name will be removed from the merit list. And candidates have no problem with this Cannot make claims. A list of District-wise Documentation Verification Canoes is available on the website.


How to apply for GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat online Notification

 1. Candidates may log in the official website of the GSERC 
 2. Go to the recruitment link
 3. Fill up all the details in it
 4. Make the online payment
 5. Click on the submit button
 6. Take a hard copy of the online application form
To know more about the GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat online Notification candidates, please visit the official portal of the department.

Government Jobs for Engineers,Diploma Jobs,Railway Recruitment,Police Jobs,12th Pass Govt Jobs,Army Jobs,10th Pass Govt Jobs,Indian Army Recruitment,HAL Recruitment,Airport Jobs,IDBI Recruitment,SBI Clerk Recruitment,EB Dept Recruitment,PWD Recruitment,SSC Jobs,Aptitude Test,Walk in Interview,Mock Test,Online Test,Gold Rate Today,Aadhar Card,Sarkari Result,Private Jobs,Govt Exams,Silver Rate Today,Sarkari Naukri,Rojgar Result,Education News

GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 Free Job alert for both Fresher and Experienced Candidates updated on October 24, 2019. Get Direct Official Link for applying GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 along with current GSERC Shikshan Sahayak Recruitment official Notification 2019 here. Find all recent GSERC Shikshan Sahayak Vacancy 2019 across India and check all latest GSERC Shikshan Sahayak 2019 job openings instantly here, Know upcoming GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 immediately here.
Last modified:24-10-2019 https://www.gserc.in

GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 vacancies will be updated here. Job openings for GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 will be released by the officials. We will update the detailed information of GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 soon on this page. Job seekers who would like to know the updates of GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 can check here. Get the entire details of GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 by reading this page further.
There is no Active Jobs in GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 http://costat.gipl.in/

About GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019


Gujarat Shikshan Sahayak is present in Gujarat. The Gujarat board was formed on 1 May 1960. It is a very popular board in the Gujarat State. It conducts a state-level exams. The main academic task of GSEB is the preparation of syllabus for secondary schools and also the recommendation of text-books to be taught in government schools. The Board also performs the duties of recognizing new schools, performance evaluation of schools and inspections of various schools associated with the Board. https://www.gserc.in

GSERC Shikshan Sahayak notification across various sectors and industries within India. Aapanu Gujarat ensures that all the Jobs get notified to all our visitors. We ensure that none of the Jobs get missed out on our website. We help both fresher and experienced graduates to get recruitment notification on recent GSERC Shikshan Sahayak Recruitment 2019 openings across India.Thanks for visit


Gov.Secondary General Merit List For All Subjects : Click Here 

Gov.Secondary PML 1 For All Subjects: Click Here
Tag : TAT 1 & 2
Back To Top