ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

GSERC TAT 1 GOVERNMENT SECONDARY BHARTI ANALYSIS OF PROVISIONAL MERIT OF ALL SUBJECT & CATEGORY WISE |TAT 1 BHARTI | PROVISIONAL MERIT| https://www.gserc.in


TAT 1 GOVERNMENT SECONDARY BHARTI ANALYSIS OF PROVISIONAL MERIT OF ALL SUBJECT & CATEGORY WISE |TAT 1 BHARTI | PROVISIONAL MERIT| https://www.gserc.inGSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019, Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC.IN) has released the https://www.gserc.in/ Shikshan Sahayak Recruitment 2019 – jobs in Gujarat online Notification on the official website.GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019- jobs in Gujarat online Notification: – Gujarat State Education Recruitment Board (GSERC.IN) has invited the online application form for the posts of the Shikshan Sahayak. 

The official board has released the vacancies for the Shikshan Sahayak. Candidates may check the official notification of the GSERC.IN

From the official notification, you can get about the academic qualification, age limit, age relaxation, exam fee, total vacancies, selection process, how to apply and others.

 Here we also provide the official link to access the GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat. Candidates stay connects with us for the latest updates related to the GSERC.IN Shikshan Sahayak Recruitment 2019 jobs in Gujarat.

ANALYSIS BY MUKESH SHIYAL

IMPORTANT LINKS OF PML-1 SUBJECT & CATEGORY WISE

TAT 1 (SECONDARY)


GUJ PML 1  GUJ PML 1CATEGORY
ENG PML 1  ENG PML 1 CATEGORY


HINDI PML 1  HINDI PML 1 CATEGORY
PHYSICAL EDU PML 1  PHYSICAL EDU PML 1 CATEGORY
SANS PML 1  SANS PML 1 CATEGORY

Tag : TAT 1 & 2
Back To Top