ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Azadi Ka Amrit Mahotsav" (AKAM) Official Circular || Download Certificate

"Azadi Ka Amrit Mahotsav" celebration ...

Regarding the above subject, it is to be mentioned that various programs are being organized by the Government of India under "Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM)" from March 12, 2021 to August 15, 2021 as part of the 75th Independence Day celebrations Will be celebrated as a public celebration

AKAM will hold all events around the five pillars of Freedom Struggle, Ideas at 75, Achievements at 75, Actions at 75 210 Resolve at 75 24 act.

During the above period, various programs are being organized by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India under AKAM. As part of this, the next program is to sing the 'National Anthem' and upload it at https://rashtragaan.in.

Participants in the program will have to go to the website https://rashtragaan.in and upload the national anthem themselves. The last date to participate is August 15, 2021. 

રાષ્ટ્ર આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવે છે

ચાલો આપણે

રાષ્ટ્રીય ગીત ગાઈએ.


Step 1: તમારી વિગતો દાખલ કરો

Step 2: સ્ટેન્ડ અને તમારી વિડિઓ રેકોર્ડ કરો

Step 3: અપલોડ કરો

Step 4: પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો


All government, grant aided and private school students of all ages in your district, parents and other family members, academic and non-academic staff of schools as well as staff of CRC, BRC and DIET are requested to make necessary orders and arrangements for enthusiastic participation in the above program.

Let us sing the national anthem together and through it awaken pride and unity in all Indians. ”

0 Komentar untuk "Azadi Ka Amrit Mahotsav" (AKAM) Official Circular || Download Certificate"

Back To Top