ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

GSSSB 431 Senior Clerk Post Recruitment- 201||Notification || Call Letter || Provisional Answer Key@https://ojas.gujarat.gov.in

GSSSB 431 Senior Clerk Post Recruitment- 2019 https://ojas.gujarat.gov.in 

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal - GSSSB published an official notification for Recruitment of Senior Clerk 431 posts. Eligible candidates can apply for this recruitment. 

You can view more details about this recruitment including No. of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply etc.

You can also view official notification and other important facts about this recruitment e.g. Important links and Important dates... 

GSSSB Senior Clerk Job details 

Name of posts: Senior Clerk

No. of posts: 431 Posts

Educational Qualification:-

See All Post Qualifications In Notification. 

Age limit :-18 to 33 years 

Application Fee :-

Rs. 100/- + Rs. 12/- Postal Charges

How to Apply 

Interested and Eligible Candidates can apply online by below mentioned link.

Important Dates Advertisement No.: 184/201920 Application 

Start from: 01/08/2019 (started 02:00PM) 

Last date for application: 30/08/2019 (till 11:59 PM) Last date for submission fee challan: 

Important Links:-

Recruitment Notification:Click Here

Download Call Letter : Click Here

Provisional Answer Key : Click Here

0 Komentar untuk "GSSSB 431 Senior Clerk Post Recruitment- 201||Notification || Call Letter || Provisional Answer Key@https://ojas.gujarat.gov.in "

Back To Top