ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Pariksha Pe Charcha Competition - 2021@ https://innovateindia.mygov.in/ppc-2021

Pariksha Pe Charcha Competition - 2021@ https://innovateindia.mygov.in/ppc-2021


The dialogue that all young people are eagerly awaiting is coming once again. Yes, an examination pay discussion with Prime Minister Narendra Modi will be held today at 7 o'clock

Forget the stress and panic of the exam and get ready to get answers to your questions from the Prime Minister.

Not only students but also their parents and teachers will be able to participate in this popular dialogue with the Prime Minister this time as per your demand.

We will not only get advice or guidance from the Prime Minister who is our source of inspiration but you will also be able to ask him all your questions.

So know how you (a student, parent or teacher) will get the opportunity to join the fourth edition of the exam pay discussion?

It is very easy to join. The interaction every youngster is waiting for is back. Pariksha Pe Charcha with Prime Minister Narendra Modi is coming soon! Leave your stress and nervousness behind and get ready to set those butterflies in your stomach free! On popular demand, this time, the Prime Minister’s massively popular interaction will not only have students but also parents and teachers.

You too can get a chance to hang out with one of the most inspiring Prime Ministers ever, ask him for tips, seek advice...you could even pose questions you always wanted answers for!

So, how do you (a student, parent or teacher) get a chance to participate in the fourth edition of Pariksha Pe Charcha? It’s very simple.

Read on:

First things first, click on the ‘Participate Now’ button above.

Remember, the competition is open for school students of classes 9 to 12.

Students can submit their responses to any one of the themes provided to them.

Students may also submit their question to Hon'ble Prime Minister in a maximum of 500 characters.

Parents and teachers can also participate and submit their entries in the online activities designed exclusively for them.

1615014086945748-0

Learn how

First click on the 'Participate' button above.
Remember, this is a competition for students studying in Std. 9th to 12th.

Students can send their reply on any one of the subjects allotted to them.

Students to Hon'ble Prime Minister in maximum 500 characters Can send their own question.

Parents and teachers can also participate. Can nominate themselves through an online activity specifically designed for them.

Important Links:-

0 Komentar untuk "Pariksha Pe Charcha Competition - 2021@ https://innovateindia.mygov.in/ppc-2021"

Back To Top