ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Matter of Planning Periodical Test For Students of Std. 3 to 8 in the Month of April

Matter of Planning Periodical Test For Students of Std.3 to 8 in the Month of April

Periodic assessment of Gujarati (first language) in Std. 9 in every medium in primary schools and English and Hindi in Std. 6 and 8 and English, Hindi and Std. Held.

It is requested to take further action from your level considering the following matters regarding the test to be taken as per the routine in April 2021.

In the month of April, tests will be held on environment in Std-9 and Gujarati (first language) and Mathematics in Std. 6 to 8. The above periodic evaluation tests dt. To be held during 5/09/2081 and 7/08/2011. Tests should reach the students in hardcopy or softcopy by 9/08/2021. 

Water all medium tests will be made available on Roj GCERT's website (www.gcert.gujarat.gov.in) dated 7/06/2021 as well as Gujarati medium tests which can also be obtained from the QR code on the textbook index of that subject. 

These tests are expected to be written by the student from home under the supervision of the guardian at the convenience of the parent and the student. The purpose of the test is to know the progress of the student.

Test Answer Books Dt. It is desirable that it should be delivered to the school through parents by 07/09/2021.

Tests will be prepared keeping in view the learning outcome. The syllabus of the test is as follows

Important Link:-

એપ્રિલ માસની એકમ કસોટીની તારીખો અને અભ્યાસક્રમ માટે અહીં ક્લિક કરો

Tag : Unit Test
0 Komentar untuk "Matter of Planning Periodical Test For Students of Std. 3 to 8 in the Month of April"

Back To Top