ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Online Admission Samaras Hostel Admission 2020-21 at samras.gujarat.gov.in

Online Admission Samaras Hostel Admission 2020-21 at samras.gujarat.gov.in

Samaras Hostel Admission 2021@digitalgujarat

Samaras Hostel Admission 2020 21 Government of Gujarat Announced today Interested & eligible Student Can apply Online Samras Hostel Admission 2019 at Digital Gujarat Portal https://www.digitalgujarat.gov.in and more details about SAMRAS Hostel Admission at Tribal Gujarat Official website https://tribal.gujarat.gov.in/samras-hostel, So, Now Admission Open for Male / Female Student right now pls. fill form online at above mention website.

Samras Government Hostels Admission 2020-21 Available on Digital Gujarat (samras.gujarat.gov.in)

 • Rajkot Samaras Hostel Admission 2021
 • Ahmedabad Samaras Hostel Admission 2021
 • Baroda Samaras Hostel Admission 2021
 • Surat Samaras Hostel Admission 2021
 • Anand Samaras Hostel Admission 2021
samras%2Bhostel%2Bamdission%2B2021

This Hostel Available For All Cast Boys And Girls. Total Hostel Selection 1000 Boys And 1000 Girls.Admission Details Given Below.

How to Apply Samaras Hostel Admission 2021  Account Registration Process Step By

 • Click On Apply Now Button
 • After You Will See Apply Online Button
 • Click On New User Registration
 • Enter Your Adhdhar Card Number
 • Fill Other Detail And Click On Save button
 • After Account Created Successfully You See REQUEST NEW SERVICE Button Click On.And Last Tab Is Apply Samaras Hostel Admission Click on.
 • Your Application No And Request ID You Will See Save It Carefully Because When, Admission Process StartYou Have To Need Application Number.
Director, Scheduled Caste Welfare Samrash Hoste Admission online form at https://sje.gujarat.gov.in View More Details about SAMRAS Hostel Admission : Tribal Gujarat[Samras Hostel Website link]

Apply Admission For Government Samaras Hostel

 • This Service is available in English Only.
 • You will be required to click on “Apply Online” button for filing the form online or “Download Form” button for filling the form offline.
 • Applicant should ready with service specific information like: Occupational Details, Family details, other than basic applicant details before moving with submitting application online.
 • All fields marked with *(star) are mandatory fields in Online Application.
 • As per the language English language keyboard should be used for filling an application form.
 • In case of any wrong/misleading information provided in application shall lead to rejection of the application by Department Authorities.
 • You Need to Attach Following Documents and Passport size photo .

Proof Needed In Service Attachment

 • character certificate form for school
 • Caste Certificate Of Student
 • Income Certificate
 • Student Last Marksheet
 • passport photos for local guardian
 • Passport Photo for local guardian

Samras Hostel Admission 2021 Details

 • OVERVIEW | In order to facilitate the students of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Class categories to study in major cities of Gujarat, Samaras Hostel Scheme has been launched by the State government
 • OBJECTIVE | Construction of Mega Samras Hostels in six major cities to provide residential facilities for students of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
 • GEOGRAPHICAL FOOTPRINTS | Ahmedabad, Surat, Vadodara, Bhavnagar, Anand and Rajkot
 • INTENDED BENEFICIARIES | About 12,000 ST students
 • CAPACITY | Capacity would be of 2000 students per hostel
 • BENEFITS UNDER THE SCHEME | Equipped with state-of-art facilities.
 • FINANCIAL PROVISION | Government has, in principle, sanctioned Rs. 628 crore for construction of these hostels.

Important Links:-

SAMRAS Hostel Admission 2021 : Click Here
0 Komentar untuk "Online Admission Samaras Hostel Admission 2020-21 at samras.gujarat.gov.in"

Back To Top