ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujarat Budget 2021-22 | Paperless Budget | Gujarat Assembly Budget Session 2021 Live update

Gujarat Budget 2021-22 | Paperless Budget | Gujarat Assembly Budget Session 2021 Live update

bes_1614749384
All eyes are on what will unfold from the finance minister's coffers. This time around, Corona's budget will be paperless.

Finance Minister Nitin Patel will present the 2021-22 budget in the Assembly today.

Provision of Rs.11 thousand 323 crore for health and family welfare
For women and child development Rs. 3511 crore provision

Gujarat's budget has been presented in the assembly by Finance Minister Nitin Patel. The modest increase in the size of the state budget is likely to be due to a sharp decline in government revenue due to the transition and lockdown of the cores. "Now we are coming out of the Corona epidemic," Finance Minister Nitin Patel said before announcing the budget. The people have supported me in the local body elections. PM Modi has inspired the countrymen by taking the vaccine.

This time the budget is to be presented keeping in view the development journey of Gujarat. Care will be taken for the development of the people in Gujarat and also for the development of their areas. The budget will be released in such a way that the formula of development for all will be realized.


Assembly Budget 2021-22 LIVE UPDATE

* For Statue of Unity Rs. 652 crore provision
* Finance Minister Nitin Patel presented a budget of Rs 2,27,029 crore
* Provision of Rs.11 thousand 323 crore for health and family welfare
* Provision of Rs.1349 crore for tribal development
* For women and child development Rs. 3511 crore provision
* Gujarat is coming out of Corona epidemic
* Provision of Rs 32,000 crore for education

Last year, a budget of Rs 2.17 lakh crore was released

I am confident that the amount I will announce in this budget will be of great benefit to the people for the development of every sector of Gujarat. With the overwhelming support of the people for our party in yesterday's municipal, district and taluka panchayat elections, it is now our responsibility to work for the betterment of the people and ensure that they get the maximum benefit. Last year, a budget of Rs 2.17 lakh crore was released, while this time the budget is likely to be Rs 2.25 lakh crore, sources said. Public debt will also increase in cases where the state government has to take a loan for GST compensation.
  • The paperless budget will save the state government Rs 44 lakh in paper and Rs 80 lakh
  • The paperless budget will save the state government Rs 44 lakh in paper and Rs 80 lakh
  • This time a paperless budget will be presented
Like the central government, the Gujarat government is going to present a paperless budget this time. However, the Gujarat government has gone one step further and developed the Gujarat Budget mobile application, in which all the budget documents will be uploaded and people will be able to get the information on their mobiles. The paperless budget will save the state government Rs 44 lakh in paper and Rs 80 lakh.

Become a mobile app for budget

Launching the Gujarat Budget mobile application, Deputy Chief Minister Nitin Patel said that Gujarat has become the first state in the country to create a mobile application for the budget. In addition to paper savings, a mobile application has been developed so that millions of citizens of the state can know the provisions of the budget with maximum use of technology. When the state budget is to be presented in the assembly on March 3, the budget speech of the finance minister can be watched live in this application. All budget documents and budgets for the last 5 years will also be made available on the application. Budget documents will be made available in both Gujarati and English languages.

In the first phase, it was decided to make the budget speech live through the mobile application
In the first phase, it was decided to make the budget speech live through the mobile application
As part of the initiative to broadcast the proceedings of the Assembly live, it has been decided to make the budget speech live through the mobile app in the first phase. The application has been prepared with the approval of Chief Minister Vijay Rupani and Assembly Speaker Rajendra Trivedi.

Tag : Budget
0 Komentar untuk "Gujarat Budget 2021-22 | Paperless Budget | Gujarat Assembly Budget Session 2021 Live update"

Back To Top