ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

DGVCL Vidyut Sahayak Result 2021 (Out) Download – Junior Assistant (JA) Cut Off / Merit List

DGVCL Vidyut Sahayak Result 2021 (Out) Download – Junior Assistant (JA) Cut Off / Merit List

PROVISIONAL RESULT OF ONLINE EXAM CONDUCTED ON 30/31.12.2020 AND 05/06.01.2021 FOR SELECTION TO THE POST OF VIDYUT SAHAYAK (JUNIOR ASSISTANT) 

Result of candidates who had appeared in Computer Based Test (CBT) conducted on 30/31.12.2020 AND 05/06.01.2021 for selection to the post of VIDYUT SAHAYAK (JUNIOR ASSISTANT) is announced subject to following conditions. 

After completion of online exam, the objection tracker was live on our website and called objection / suggestion from the candidates for raising objection / suggestion from 09.01.2021 to 11.01.2021. 

In response, some suggestions / objections regarding the provisional answer key were received which was submitted to subject matter expert and after validation thereof, the marks obtained by candidates are published as under. 

These are marks obtained in Computer Based Test (CBT) only and not the Merit List or Selection List.

Important Links:-

Result PDF Download : Click Here

More Details: Click Here

0 Komentar untuk "DGVCL Vidyut Sahayak Result 2021 (Out) Download – Junior Assistant (JA) Cut Off / Merit List"

Back To Top