ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

GPSC Gujarat Educational Service Class 2 2021 Answer Key / OMR Sheet Declared

GPSC Gujarat Educational Service Class 2 Answer Key 2021

GPSC Gujarat Educational Service Class 2 Answer Key 2021

GPSC Gujarat Educational Service Class 2Answer Key 2021 is available at gpsc.gujarat.gov.in. GPSC Gujarat Educational Service Class 2 Prelims Exam 2021 was held on 24 January 2021 at various center for recruitment to the post of Gujarat Educational Service Class 2.

GPSC GES Answer key 2021 : Gujarat Public Service Commission (GPSC) has released the answer keys of the written exam for the post of Gujarat Educational Service Class 2 Candidates who had applied for the post can download GPSC Gujarat Educational Service Class 2 Answer Key 2021 from the GPSC official website. i.e. gpsc.gujarat.gov.in.

GPSC GES Answer Key 2021

Name of Organization : GPSC

Official Website :gpsc.gujarat.gov.in.

Exam Name:  Gujarat Educational Service Class 2

Exam Date : 24-01-2021

Category : Answer key

Status :Available

How to download GPSC GES Answer Key 2021?

Visit the GPSC Official Website www.gpsc.gujarat.gov.in.

On the homepage, click on ‘Download Answer Key’

Click on ‘GPSC GES Answer key 2021Answer Key.

A PDF will open. 

Candidates can check set wise answers in the PDF and take a printout of the same for future reference.

Important Link:-

Answer key | OMR Sheet

Tag : Answer key
0 Komentar untuk "GPSC Gujarat Educational Service Class 2 2021 Answer Key / OMR Sheet Declared"

Back To Top