ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

SSC Model Paper Science & Technology Subject pdf by Mahesana Jilla madhyamik shala sangh


SSC Model  Paper Science subject pdf by Mahesana Jilla madhyamik shala sangh
Brief Detail For Science paper style Blue Print GSEB SSC Exam 2020
Exam Body ::: Gujarat Secondary Education board 

Exam Date::: march 2020

Category::: Paper Style, blu print, Model paper

Subject::: Science 

Standard::: SSC  class 10th

Paper Style Blue print For SSC Exam Science 2020
Hetulaxi Prashno (Objective Questions ))  :: 16 Questions :; 16 marks

Short Answer Questions-1  ::: 10 Questions :; 20 marks

Short Answer Questions-2  ::: 8 Questions :; 24 marks

Long Answer Questions ::: 5 Questions :; 20  marks

Total  Questions :::  39   total: 80 marks

time ::: 3 Hours,,,   Total : 80 marks

IMPORTANT LINK:::
Science & Technology Model Question Paper :Click Here
Back To Top