ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

SSC Model Paper English subject pdf by Mahesana Jilla madhyamik shala sangh


SSC Model  Paper English subject pdf by Mahesana Jilla madhyamik shala sangh
Brief Detail For English paper style Blue Print GSEB SSC Exam 2020
Exam Body ::: Gujarat Secondary Education board 
Exam Date::: march 2020
Category::: Paper Style, blu print, Model paper
Subject::: English
Standard::: SSC  class 10th

Paper Style Blue print For SSC Exam Maths 2020

Hetulaxi Prashno (Objective Questions ))  :: 16 Questions :; 16 marks
Very Short Answer Questions - VSA ::: 1 Questions :; 3 marks
Short Answer Questions  ::: 34 Questions :; 36 marks
Long Answer Questions ::: 5 Questions :; 19  marks
Essay type  Questions ::: 1 Questions :; 6  marks
Total  Questions :::  57   total: 80 marks
time ::: 3 Hours,,,   Total : 80 marks

IMPORTANT LINK:::

English Model Question Papers  : Click Here

Back To Top