ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

SSC Model Paper Gujarati subject pdf by Mahesana Jilla madhyamik shala sangh

SSC Model  Paper Gujarati subject pdf by Mahesana Jilla madhyamik shala sangh


Brief Detail For English paper style Blue Print GSEB SSC Exam 2020
Exam Body ::: Gujarat Secondary Education Board 

Exam Date::: march 2020

Category::: Paper Style, Blue Print, Model Paper

Subject::: Gujarati 

Standard::: SSC  class 10th

Hetulaxi Prashno (Objective Questions ))  :: 16 Questions :; 16 marks

Very Short Answer Questions - VSA ::: 16 Questions :; 16 marks

Short Answer Questions  ::: 6 Questions :; 12 marks

Long Answer Questions ::: 7 Questions :; 28  marks

Essay type  Questions ::: 1 Questions :; 8  marks

Total  Questions :::  46   total: 80 marks

time ::: 3 Hours,,,   Total : 80 marks

IMPORTANT LINK:: 

Gujarati Model Paper Set PDF : Click Here

Back To Top