ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

SSC Model Paper Maths subject pdf by Mahesana Jilla madhyamik shala sangh


SSC Model  Paper Maths subject pdf by Mahesana Jilla madhyamik shala sangh
Brief Detail For Maths paper style Blue Print GSEB SSC Exam 2020

Exam Body ::: Gujarat Secondary Education board 

Exam Date::: march 2020

Category::: Paper Style, blu print, Model paper


Subject::: Maths

Standard::: SSC  class 10th

Paper Style Blue print For SSC Exam Maths 2020
Hetulaxi Prashno (Objective Questions ))  :: 16 Questions :; 16 marks

Short Answer Qyestions-1 ::: 10 Questions :; 20 marks

Short Answer Qyestions-2 ::: 8 Questions :; 24  marks

Long Answer Qyestions ::: 5 Questions :; 20  marks

Total  Questions :::  39   total: 80 marks

time ::: 3 Hours,,,   Total : 80 marks

IMPORTANT LINK:::

Maths Model Question Paper Set :  Click Here

Back To Top