ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

EKAM KASOTI MA LAKHVA MATE UPYOGI ADHYAYAN NISPATI FILE DOWNLOAD KARO


EKAM KASOTI MA LAKHVA MATE UPYOGI ADHYAYAN NISPATI FILE DOWNLOAD KARO

Learning Outcomes is an educational theory that bases each part of an educational system around goals or achievements.When the learner learn about his/her course and by the end of the educational term,every student would be examine by test which is oral or written.The student might have achieved the goal.There is no single specified style of teaching or assessment in learning outcomes.

student Learning Objectives is an assessment tool that allows a teacher to quantify his/her impact on student achievement as measured within the parameters of particular academic or elective standard.

Learning outcomes is based on students valueable education experiences.Across different programme or instructors outcomes could be interpreted differently.every standard has different types of learning outcomes.every teacher teaches on learning outcomes or Adhyayan nishpatti everyday.It is a systematically progress of consecutive learning outcomes.

Important Links:

Adhyayan Nishpati Download : Click Here

Click Here To Join Telegram For Regular Updates
Back To Top