ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Mamlatdar Transfer In Government Of Gujarat : Order Issued Of 124 Mamlatdar

Mamlatdar Transfer In Government Of Gujarat : Order Issued Of 143 Mamlatdar


Notification No.: NMK -102019-2-D.1

The following mamlatdar and probation Mamlatdars are transferred.


The word "Mamlatdar" is derived from original Arabic World MUAMLA (Mamla) means complicated matter or case and the officer who solves such matters or issues is Mamlatdar

The Mamlatdar is the Head of revenue administration consisting of average 50 or more groups of villages.

Important LinkDownload PDF List : Clicતk Here
Tag : Transfer
Back To Top