ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

MERIT CALCULATOR :- COUNT YOUR TET-1,TET-2 ,TAT (NEW) , HTAT MERIT FOR VIDHYASAHYAK BHARTI ,SHIKSHAN SAHAYAK BHARTI & HTAT BHARTI .

MERIT CALCULATOR :- COUNT YOUR TET-1,TET-2 ,TAT (NEW) , HTAT MERIT FOR VIDHYASAHYAK BHARTI ,SHIKSHAN SAHAYAK BHARTI & HTAT BHARTI .


TEACHER Teacher is one who shapes up the whole life of the students through his/her knowledge, patience, love and care. These simply written essay on teacher will help your kids and children know something about his/her teacher and role of a teacher in the life of every students. You can select any teacher essay given below according to the class standard:

A teacher is the person who shapes the future of everyone by providing best education to her/his students. Teacher plays a great role in the education of every student. 


A good teacher has many qualities and fully able to make his/her students successful in life. A teacher is very intelligent and know well that how to draw attention of students towards study. She uses creativity while teaching students so that students may concentrate.

 Teacher is a good conductor of knowledge having lots of patience and confidence who take responsibility of the future of students. Teacher knows the ability of each and every student and tries for them accordingly.

Teachers are great sources of knowledge, prosperity and enlightenment to which anyone can be benefited for whole life. They serve as the real light in everyone’s life as they help students to make their ways in the life. 

They are the God gifted people in everyone’s life who lead us towards success without any selfishness. Really, we can call them as builders of the dazzling future of our nation through education.

For more Educational News daily visit dtparmargujarat


COUNT YOUR [TET 1] - [TET 2] - [HTAT] & TAT MERIT (MERIT CALCULATOR ) EASILY.

[TET]-1,[TET-2],[TAT] [HTAT] Merit Calculator

Gradu,B.Ed 4yr Elementary
DegreeMarks/Per.Merit
:00.00
:00.00
:00.00
:00.00
00.00
Back To Top