ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Government Employees Will Be Happy : Salary of October paid in October.

This year Diwali is on the end of October. So government decided to pay salary of October month before Diwali.


 This is very good decision and government employees are happy and satisfied if this salary will pay before Diwali.

A birthday is the anniversary of a person's birth, or the symbolic form of an organization.  People's birthdays are celebrated in many cultures, often with birthday gifts, birthday cards, birthday parties or rites of passage.

 Many religions celebrate the birth of their founders or religious figures with special holidays, such as Christmas, Mavlid, Buddha's birthday and Krishna Janmashtami.

 The Greeks most likely assumed that the Egyptians had since taken up the idea of ​​celebrating birthdays, as did the Greeks celebrating their deities, just like the celebrations of Pharaoh's "gods".  The ancient Romans were the first to celebrate birthdays for the common man.

  The Greeks most likely took the idea of ​​celebrating birthdays from the Egyptians, just like the Pharaoh celebrating the "gods", the Greeks celebrating their deities.  Ancient Rome was the first to celebrate a birthday for the common man


Why do we celebrate birthdays?

I do not understand why people celebrate birthdays?  So I'm glad you asked this question!  It was just the day you were born, your birthday.  You cut the cake, have a huge party, call all your friends.
Download Later: Click Here

Back To Top