ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Press Note Released By Saurashtra University

Press Note Released By Saurashtra University On 7th September 2019 giving answer to the Editer of News Paper

Saurashtra University Press Note

Saurashtra University will be inviting applications from aspiring applicants for admissions in its next academic session 2014 before long. 

The University publishes this admission notice and the online application link on its authorized website i.e.saurashtrauniversity.edu very soon. 

Saurashtra University Press Note

The University will offer various Undergraduate, Postgraduate & Doctoral courses at its campus and other allied Institutes. The major courses that are open for admissions in this University are as follows:-

The Saurashtra University was entrenched in the year 1967. The campus of this University spreads across more than 360 acres of land. It is sited in Rajkot city of the Saurashtra region of Gujarat State.

Saurashtra University Press Note

 It has 28 Post graduate Departments on its campus and 320 affiliated colleges. The authority of the University includes Amreli, Jamnagar, Junagadh, Porbandar, Rajkot and Surendra Nagar district

Saurashtra University Provides One of the Most Current and Complicated Infrastructures in the Province for Advanced Studies, With All Major Departments Having Their Own Buildings and Other Facilities. 

Saurashtra University Press Note

At Current, It Has Approx 207 Affiliated Colleges and 2 Recognized Institutions Performance Under it. Saurashtra University Provide Distance Courses Through Saurashtra University Distance Education.

Click  Here To Downloa Declaration Done By Sau.Uni 
Back To Top