ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Answer key: SSC MTS (Non Technical) Examination 2019

Answer key: SSC MTS (Non Technical) Examination 2019


Answer key: SSC MTS (Non Technical) Examination 2019: Staff Selection Commission (SSC) has published the Answer key for MTS (Non-Technical) Examination 2019, Check below for more details.

The Commission had conducted the Multi-Tasking (NonTechnical) Staff Examination-2018 (Paper-I) from 02.08.2019 to 22.08.2019 in the Computer Based Mode. The tentative Answer Keys for the said Examination have been uploaded on the website of the Commission i.e. https://ssc.nic.in.

The candidates may login using their User ID (i.e. Roll Number) and Password (as per Admission Certificate) and submit representations, if any, from 06.09.2019 to 11.09.2019 (6.00 PM) through on-line method only, on payment of Rs.100/-per challenge. The candidates may take a print-out of their respective Response Sheets as the same will not be available after the above specified time limit.

Exam Name: Multi-Tasking (Non-Technical) Staff Examination-2019

Answer key: Click Here
Tag : Answer key
Back To Top