ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

8000 Posts – Army Welfare Education Society, Army School (AWES) Recruitment – PGT, TGT & PRT Teachers Vacancy

Army Welfare Education Society, Army School (AWES) Recruitment

Total No. of Posts : 8000 Posts
1. Post Name : PGT (Post Graduate Teacher)
Educational Qualification  : PGT Eligibility Minimum 50% Marks in Each Subject
Subject Wise Qualification :
 • English : Master Degree in English with B.Ed. Degree
 • Hindi : Master Degree in Hindi with B.Ed. Degree
 • Mathematics : Master Degree in Mathematics with B.Ed. Degree
 • History : Master Degree in History with B.Ed. Degree
 • Geography : Master Degree in Geography with B.Ed. Degree
 • Economics : Master Degree in Economics with B.Ed. Degree
 • Political Science : Master Degree in Politics with B.Ed. Degree
 • Physics : Master Degree in Physics with B.Ed. Degree
 • Chemistry : Master Degree in Chemistry / Bio Chemistry with B.Ed. Degree
 • Biology : Master Degree in Zoology with B.Ed. Degree
 • Biotechnology : Master Degree in Biotechnology with B.Ed. Degree
 • Psychology : Master Degree in Psychology with B.Ed. Degree
 • Commerce : Master Degree in Commerce with B.Ed. Degree
 • Computer Science / IT : BE / B.Tech / MCA in Computer Science / IT / M.Sc. Math
 • Home Science : Master Degree in Home Science with B.Ed. Degree
 • Physical Education : Master Degree in Physical Education M.PEd
2. Post Name : TGT (Trained Graduate Teacher)
Educational Qualification  : TGT Eligibility Minimum 50% Marks in Each Subject

Subject Wise Qualification :
 • English : Bachelor Degree in English with B.Ed Degree
 • Hindi : Bachelor Degree in Hindi with B.Ed Degree
 • Sanskrit : Bachelor Degree in Sanskrit with B.Ed Degree
 • History : Bachelor Degree in History with B.Ed Degree
 • Geography : Bachelor Degree in Geography with B.Ed Degree
 • Political Science : Bachelor Degree in Politics with B.Ed Degree
 • Mathematics : Bachelor Degree in Maths with B.Ed Degree
 • Physics : Bachelor Degree in Physics with B.Ed Degree
 • Chemistry : Bachelor Degree in Chemistry with B.Ed Degree
 • Biology : Bachelor Degree in Botany / Zoology with B.Ed Degree
3. Post Name : PRT
Educational Qualification  : Graduate with B.Ed / 2 Year Diploma D.El.Ed/ Four Year Integrated Course of B.Ed.
Age Limit :
 • Fresh Candidate – 40 years
 • NCR School TGT, PRT – 29 years
 • PGT – 36 years
 • Experience Candidate – 57 years
Application Fee : Rs.500/- For All Candidate. Pay the Examination Fee through Debit Card, Credit Card, Net Banking, E Challan Mode.
How to Apply AWES Vacancy : Interested candidates may apply online through the AWES‘s website http://aps-csb.in/ form 01.09.2019 to 21.09.2019.
Important Dates to Remember
 • Starting Date for Submission of Online Application : 01 September 2019
 • Last Date for Submission of Online Application : 21 September 2019
 • Admit Card Available : 04 Oct 2019
 • Exam Date : 19 & 20 October 2019
 • Result Available : 30 Oct 2019
Back To Top