ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

UNIT TEST PAPER AND SOLUTIONS DATE 07.09.2019.

UNIT TEST PAPER AND SOLUTIONS DATE 07.09.2019.

DiskDigger Pro can undelete and recover lost photos, documents, videos, music, and more from your memory card or internal memory (see supported file types below). Whether you accidentally deleted a file or even reformatted your memory card, DiskDigger’s powerful data recovery features can find your lost files and let you restore them.

At present, life insurance enjoys maximum scope because the life is the most important property of an individual.

Each and every person requires the insurance.

This insurance provides protection to the family at the premature death or gives an adequate amount at the old age when earning capacities are reduced.

Under personal insurance, a payment is made at the accident.

Important link

STD3 
STD4 
STD5 
Back To Top