ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

TAT 1&2 Survey Result 2019 for Secondary & Higher Sec Released!!! By www.dtparmargujarat.com

TAT 1&2  Survey Result

TAT 1&2 Survey Result 2019 for Secondary & Higher Sec  Released!!! By www.dtparmargujarat.com

TAT 1&2 Survey Result

www.dtparmargujarat.com is an educational website. Government of Gujarat has taken the exam of TAT 1&2. After taking exam, it had declared the result after a long time.

The candidates are very  much eager to know the result . Once they got the result, they were waiting for Analysis. After a long time , they got Analysis.

TAT 1&2 Survey Result


Now the big question is that  if they will be got a government job or not. Still the Notification of the Recruitment has not been declared. But the candidates are very much excited about the Tentative Merit.

So the Survey Of TAT 1&2 has been done by www.dtparmargujarat.com recently.

Subjects:

TAT 1 & 2 GUJARATI
TAT 1&2 ENGLISH
TAT 1&2 SANSKRIT
TAT 1&2 HINDI 
TAT 1 MATHS & SCIENCE
TAT 1 SOCIAL SCIENCE
TAT 2 ECONOMICS
TAT 2 ACCOUNT

Survey Results are given below

TAT 1 GUJARATI: Click here
TAT 2 GUJARATI : Click here
TAT 1 ENGLISH : Click here
TAT 2 ENGLISH : Click here
TAT 1&2 HINDI : Click here
TAT 1 SANSKRIT : Click here
TAT 2 SANSKRIT : Click here
TAT1&2MATHS : (1) Click here (2)Click Here
TAT 1 SOCIAL SCIENCE : Click here
TAT 2 ECONOMICS : Click here
TAT 2 ACCOUNT : Click here
Back To Top