ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Pratham Satrant Pariksha babat latest Paripatra

Pratham Strant Pariksha babat latest Paripatra

Tamam jillaoma ek saman Paper babat latest paripatra

If you take a look at this chart, you will notice that most of the countries in this list are first-world countries.


You may also change your targeting settings under Search Console.

Bonus #2: Unlock even more revenue by blocking low CPC ads

As a publisher, you have a good amount of control as to which Ad Categories you want to show on your site.

If you are trying to raise the CPC, RPM or CPM of your Adsense ads, then I suggest you take a look at your ad performance and start blocking categories that are not paying well.

Here’s how you can do that.

Go to Adsense and on the left hand column click on “Allow and Block Ads”
Click on “General Categories”
Sort by % Earnings (Ascending). You will now see something like this.
In there you can take a look at which ads are taking a good amount of impressions but generating relatively low earnings. For instance, in this example the “Hobbies Games & Leisure” category is taking 4% of impressions yet just making 0.7% of revenue, so you can block it.
You may also experiment by blocking certain ad networks. I haven’t personally tried this, but some people claim it works.

A word of caution: Don’t block too many categories (or ad networks) or else you will significantly reduce the bid competition and will start driving your revenue down.

Pro tip: Run Optimization Experiments

You can always run an Experiment (found under Optimization > Experiments) and see if blocking your ads yields more revenue or not.

You can also test if showing 50% of your total ads vs. 100% of ads yields more revenue.

Google Adsense experiments typically last for 30-40 days, up to 100 days (depending on your experiment and traffic).

For instance, I am running the experiment of blocking certain categories, and as you can see below I already started to see some good results (unfortunately Adsense policies prevent me from sharing the exact numbers).

Tag : Satrant Exam
0 Komentar untuk "Pratham Satrant Pariksha babat latest Paripatra"

Back To Top