ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

C.C.C / C.C.C.+ Certificates Of Dr.Babasaheb Ambedkar Open University Will Be Validated For Higher Grade , Promotion etc

C.C.C / C.C.C.+ Certificates Of Dr.Babasaheb Ambedkar Open University Will Be Validated For Higher Grade Pay , Promotion etc

Government officials / employees Matter of recognizing the examination certificates of 500 marks of C.C.C / C.C.C. + passed from the government recognized examination centers owned by Babasaheb Ambedkar Open University.

Officers / employees appointed in the government service have to pass c.c.c / c. As well as the resolution on order (2) taken from the above reading, the procedure for training and examination for commuter skills has been decided.

Accordingly, the officers / employees appointed by direct recruitment will be promoted during their probationary period as well as the officers / employees in government service will be promoted.

The examination of ccc / ccc + of relevant computer skills for higher pay scale has to be passed from the examination centers approved by the Government. Officers / employees have to pass the ccc / ccc + examination of this commuter skill as per the prescribed syllabus in a total of 100 marks in two parts namely 60 marks - Theory and 50 marks - Practical.

From the resolutions on order (1) and (2) taken in the above reading,Centers owned by Babasaheb Ambedkar Open University have been recognized as training centers for c.c.c / c.c.c. + examination of computer skills. In addition, the resolutions on (3) and (3) taken from the above reading, Dr. Centers owned by Babasaheb Ambedkar Open University are recognized as examination centers for c.c.c / c.c.c. + examination of computer skills.

The syllabus prescribed by Babasaheb Ambedkar Open University from the examination centers recognized by the aforesaid resolutions of the State Government by the aforesaid reading of the Government dated 30/06/2009 and the examination method taken by the aforesaid reading by the aforesaid resolution dated 30/06/2008.

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University also conducts an examination of 200 marks as per the syllabus of the university, and the officers / employees appointed in the government service are given certificates of passing these 200 marks examination.

Accordingly, by the officers / employees appointed in the government service, they have given Dr. Certificates of 200 marks of ccc / ccc + related to computer skills passed from government recognized examination centers of Babasaheb Ambedkar Open University are presented for validation for their promotion / higher salary standard, but these certificates are prescribed by the state government. 

These certificates were not considered valid as they were not in accordance with Theory and 50 marks - Practical, 100 marks in total. . Thus, Dr. Many discrepancies have arisen with regard to the 200 marks examination certificates of Babasaheb Ambedkar Open University for computer skills related to c.c.c / c.c.c. +, name in this regard. SCA filed in High Court No. Name as per judgment in 1912/2017. Dr. by the High Court. Orders have been issued to validate the examination certificates passed through Babasaheb Ambedkar Open University

સરકારી અધિકારીઓ / કર્મચારીઓએ ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી હસ્તકનાં સરકાર માન્ય પરીક્ષા કેન્દ્રો પરથી પાસ કરેલ C.C.C / C.C.C.+ ની ૨૦૦ ગુણની પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રોને માન્ય રાખવા બાબત પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો

Important Link:-

CCC સર્ટી બાબતે પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Tag : CCC, Paripatra
0 Komentar untuk "C.C.C / C.C.C.+ Certificates Of Dr.Babasaheb Ambedkar Open University Will Be Validated For Higher Grade , Promotion etc"

Back To Top