ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Various District Paripatras Regarding Changing Time In Gov Primary School As Per RTE Act

Various District Paripatras Regarding Changing Time In Gov Primary School As Per RTE Act


Regarding the above subject, it is to be mentioned that in all the Hash managed primary schools under Bhavnagar District Education Committee, the time of all the primary schools was kept in the morning from HL01 / 05/2031 to 31/02061 in view of the current covid 19 epidemic.  

Now the government has asked to give the educational work of Std. 6 to 8 upper primary schools directly offline from 03/09/2021 so that the school time is not kept in the morning anymore.

 In addition to the provisions and references made in the Free and Compulsory Education Act-2009 and Rule-12

As per the instruction no., For the academic-co-educational work in the schools, the work of 4 pistol hours on a weekly basis through the teacher becomes mandatory.  In order to complete the extra working hours, I have to attend school for five (eight) hours a day and five (five) hours on Saturdays.  So that the school time should be kept from 10 to 9 which should be noted by all the school principals.

All schools in your jurisdiction are advised to report and implement this.

The consent form of the guardian has to be obtained as per the provision of reference-3 of the above Covid-19 and all the instructions of the resolution have to be followed and the principal of the school will be able to take decision regarding the ancillary matters in the school such as seating arrangement.


Important Links:-


ભાવનગર જિલ્લાનો સમય બાબત પરિપત્ર

બોટાદ જિલ્લાનો નવા સમય બાબત પરિપત્ર

દાહોદ જિલ્લાનો નવા સમય બાબત પરિપત્ર

 

પંચમહાલ જિલ્લાનો નવા સમય બાબત પરિપત્ર

છોટા ઉદેયપુર જિલ્લાનો નવા સમય બાબત પરિપત્ર

0 Komentar untuk "Various District Paripatras Regarding Changing Time In Gov Primary School As Per RTE Act"

Back To Top