ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

G-Shala : Gujarat Students' Holistic Adaptive Learning App for Std-1 To 12|G-Shala Mobile App Download Link

G-Shala : Gujarat Students' Holistic Adaptive Learning App for Std-1 To 12|G-Shala Mobile App Download Link

G-Shala : Gujarat - Students' Holistic Adaptive Learning App is an eContent App for Standard 1 to 12 embedded on Learning Management System (LMS). G-Shala is designed & developed by Gujarat Council of School Education, Samagra Shiksha, Education Department, Government of Gujarat based on Gujarat State Education Board (GSEB) syllabus.

G-Shala is a platform-agnostic and device-independent App which provides digital interactive 2D/3D augmented e-Content mapped with textbooks for all the subjects, including Science & General streams in Std.11-12.

The G-Shala App also offers guided learning with reference/ supplementary materials, topics mapped with Learning Outcomes, virtual simulations for laboratory experimental simulations, pre-classroom modules for teachers, instructor Led videos as well as self-learning & self-assessment modules for students

G-Shala Mobile App Download Link
G-Shala Mobile App Download: The full name of G-Shala App is Gujarat Student's Holistic Adaptive Learning App. The field of technology is booming, with travelers and IT. The field of education is at the forefront, which also brings all the benefits to the field of education.

G-Shala Learning App: G-Shala App is Easy to use. It means of education are being explored through educational technology. For example, we can take advantage of this technology in the field of teaching, learning, assessment, etc.
IMG_20210611_075330
G-Shala Mobile App

G-Shala App: The new horizons of learning are expanding. What gradually promotes self-learning. The new field of e-learning is likely to benefit students more and more numerically and qualitatively. In which teaching, learning and students cross the boundaries between the four walls of the classroom.


The online education system is now on the rise. In this case, electronic learning is the use of methodologies in the teaching and learning of information and communication technologies connected to the Earth Network. Which is associated with the development and use of ICT infrastructure.
IMG_20210610_125338
G-Shala Login

This type of study broadens the study process and covers a more diverse population. The e-learning environment makes a variety of multimedia content available in the home and provides adaptations for their use. You need to have a traveler for e-learning.

G-Shala - The Learning Application Download Link

G Shala app is for Teachers and Students: If we have the right kind of traveler, e-learning is possible for long enough anywhere, anytime. E-learning CD-ROM, a broadband network that can also be Internet-based, with information available in written country form: audio, animation and virtual environment.

Through which the study experiences obtained are often shown to be superior to the experiences found in a complete classroom. In this, the student learns according to her own speed and the study of the Elephant Handson Learning. There are also many limitations in e-learning, which we experience in classroom learning. For example, boring slides, monotonous speech, fewer opportunities for interaction, etc.

G Shala - The E-Learning App
IMG_20210612_075842
You just have to be more demanding with the help you give other people. In e learning, 'e' stands for electronics, a study based on equipment, systems, interconnections, technology, and electronic principles. Here e-learning is not limited only to study, it is also associated with teaching.

G-SHALA એપ્લિકેશન બાળકોને કેવી રીતે ચલાવતા શીખવશો...?

(૧) સૌ - પ્રથમ પ્લે - સ્ટોરમાંથી G - SHALA એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો ( નીચે તેની લિંક આપેલ છે )

(૨) એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તને ઓપન કરો

(૩) એપ્લિકેશન ઓપન કર્યા બાદ એક ડિસ્પ્લે મેનુ આવશે જેમાં સૌથી નીચે " સાઈન અપ " લખેલ હશે ત્યાં ક્લિક કરો

(૪) સાઈન અપ પર ક્લિક કરશો એટલે એક ડિસ્પ્લે મેનુ ખુલશે જેમાં કેટલીક વિગતો લખેલ હશે જે આપણે જાતે ભરવાની છે

(૫) સૌ - પ્રથમ હું એક વિદ્યાર્થી છું તે પસંદ કરો

(૬) ત્યારબાદ નીચે બાળકનો UDISE નંબર ( ૧૮ અંકનો ) દાખલ કરો

(૭) ત્યારબાદ નીચે " વિગતો મેળવો " નામનું ઓપ્શન હશે તેના પર ક્લિક કરો એટલે બાળકની તમામ વિગતો ઓટોમેટિક આવી જશે

(૮) હવે નીચેના ખાનામાં મોબાઇલ નંબર નાખો અને તેની નીચે પાસવર્ડ લખેલ હશે તેમાં તમારે પાસવર્ડ બનાવી અને જાતે એન્ટર કરવાનો છે અને સૌથી છેલ્લા ખાનામાં જે પાસવર્ડ તમે બનાવ્યો છે તે જ ફરીથી એન્ટર કરવાનો છે

(૯) યાદ રાખો તમારે પાસવર્ડ બંને ખાનામાં સરખા જ નાખવાના છે અને એ પાસવર્ડ યાદ રાખવાનો છે

(૧૦) હવે નીચે આપેલ કેપ્ચા કોડ નાખીને સૌથી છેલ્લા ઓપ્શન "સાઈન અપ " પર ક્લિક કરો

(૧૧) હવે તમને અભિનંદન લખેલ એક મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે તેનો મતલબ એવો થશે કે તમે સફળતા પૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન કરી દીધું છે

(૧૨) હવે ફરીથી તમારે તમારો મોબાઇલ નંબર અને પાસવર્ડ ( જે તમે રજીસ્ટ્રેશન સમયે ) એન્ટર કર્યા હતા તે નાખશો અને કેપ્ચા કોડ એન્ટર કરશો એટલે તમારી G - SHALA એપ્લિકેશન શરું થઈ જશે

🌀🌐 G - SHALA એપ્લિકેશનમાં ધોરણ મુજબના વિડીયો / પુસ્તકો / એસાઈમેન્ટ જેવી શૈક્ષણિક બાબતો આપેલ છે જે વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ ઉપયોગી બનશે

Important Links:-


Tag : Mobile Apps
0 Komentar untuk "G-Shala : Gujarat Students' Holistic Adaptive Learning App for Std-1 To 12|G-Shala Mobile App Download Link"

Back To Top