ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Online Summer Camp 'Kalamrutam - 2021' Organized By Children's University-Gandhinagar

Connecting All the Schools of Gujarat For the Online Summer Camp 'Kalamrutam - 2021' Organized By Children's University

Honorable Sir, I pray for your skills. Courtesy, to mention the above, that the Vidyaniketan Department of Children's University, Gandhinagar has organized a five-day online summer camp 'Kalamrutam - 2021' which provides unique energy and unique joy to the children during Corona done from 31/05/2021 to 25/05/2021. 

Connecting All the Schools of Gujarat For the Online Summer Camp 'Kalamrutam - 2021' Organized By Children's University

In times of epidemics like Corona, Vidyaniketan Department has organized an online summer camp so that the children of Gujarat can be free from worries and unleash their natural arts and awaken their dormant powers with joy through song, music, toy making, drawing, sports and comedy.

Connecting All the Schools of Gujarat For the Online Summer Camp 'Kalamrutam - 2021' Organized By Children's University

We humbly request you to immediately inform all the District Education Officers of Gujarat to enable the students of all the secondary schools of Gujarat to join the online summer camp in this creative summer camp: 'Kalamrutam - 2021' to make children and their families relaxed and happy from the stressful environment of Corona. 

Connecting All the Schools of Gujarat For the Online Summer Camp 'Kalamrutam - 2021' Organized By Children's University

A humble request to make the necessary commands from your class to benefit the children from this summer camp.

With the desire that your lion will contribute to the sacrificial work of keeping the mental world of children healthy in the epidemic of Corona.

Connecting All the Schools of Gujarat For the Online Summer Camp 'Kalamrutam - 2021' Organized By Children's University

Important Links:-

સમર કેમ્પનો પરિપત્ર વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

સમર કેમ્પ ઓનલાઈન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો

SUMMER CAMP DAY 1 ACTIVITY (Time:5 PM to 6:30 PM) -લાઈવ જોવા માટે નીચેની લિંક નો ઉપયોગ કરજો

સમર કેમ્પ Day 1  જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સમર કેમ્પ Day 2  જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સમર કેમ્પ Day 3  જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સમર કેમ્પ Day 4  જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સમર કેમ્પ Day 5  જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સમર કેમ્પ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

0 Komentar untuk "Online Summer Camp 'Kalamrutam - 2021' Organized By Children's University-Gandhinagar"

Back To Top