ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Indian Penal Code - 1860 | Providing a General Penal Code For India.

Indian Penal Code - 1860 

The objective of this Act is to provide a general penal code for India. Though not the initial objective, the Act does not repeal the penal laws which were in force at the time of coming into force in India. 

This was done because the Code does not contain all the offences and it was possible that some offences might have still been left out of the Code, which were not intended to be exempted from penal consequences. 

Though this Code consolidates the whole of the law on the subject and is exhaustive on the matters in respect of which it declares the law, many more penal statutes governing various offences have been created in addition to the code.

The Indian Penal Code of 1860, sub-divided into 23 chapters, comprises 511 sections. The Code starts with an introduction, provides explanations and exceptions used in it, and covers a wide range of offences. The Outline is presented in the following  table

Important Links:-

Indian Penal Code - 1860 (અંગ્રેજીમાં) ડાઉનલોડ

Indian Penal Code -1860 (હિન્દીમાં) ડાઉનલોડ
ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ -1860 (Gadhavi Academy) ડાઉનલોડ
ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ -1860 (Jobguj) ડાઉનલોડ
ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમ -1860 (Perfect Career Education) ડાઉનલોડ
0 Komentar untuk "Indian Penal Code - 1860 | Providing a General Penal Code For India."

Back To Top