ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

MGVCL vidyut sahayak Junior Assistant Exam call Letter 2020

MGVCL vidyut sahayak Junior Assistant Exam call Letter 2020

MGVCL Vidyut Sahayak Admit Card 2020

Madhya Gujarat Vij Company Limited (MGVCL) recently releases the recruitment notification for the post of Vidyut Sahayak (Junior Assistant). The application process to apply for the vacant posts has been concluded on. 

All those candidates who have applied for the vacant posts are now looking for the release of the MGVCL Vidyut Sahayak admit card 2020 to take the recruitment examination.

In view of the advertisement dated 26.12.2019 for selection for the post of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) for MGVCL, a Computer Based Test is scheduled on dt. 09.12.2020 and dt. 10.12.2020 at various centres.

The question paper for the exam will have 100 questions from General Knowledge, English Language,Maths & General Science, Analytic & Logical Reasoning,Computer knowledge and Gujarati Language & Grammar. 

The total marks of the exam are 100. There shall be negative marking system and 1/4th mark for each wrong answer shall be deducted to arrive at total marks scored.

The Question Paper will be in English & Gujarati Languages


How to Download MGVCL Jr Assistant Admit Card 2020 ?


  • Go to official website of MGVCL - mgvcl.com
  • Click on ‘Career’ Tab, given on the homepage 
  • Now, click on ‘Generate Admit Card’ given under “In view of the advertisement dated 26.12.2019 for selection for the post of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) for MGVCL, a Computer Based Test is scheduled on dt. 09.12.2020 and dt. 10.12.2020 at various centres.” 
  • A new window will open where you need to furnish your details and click on ‘submit’ button
Important Link:-

Tag : Hall Ticket
0 Komentar untuk "MGVCL vidyut sahayak Junior Assistant Exam call Letter 2020"

Back To Top