ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

RTE Admission 2020 1st Round Will Be Declared On 11th September 2020 | Official Pressnote | Total Number Of Applications | | Total Number Of Rejected Applications


RTE Admission 2020 1st Round Will Be Declared On 11th September 2020 | Official Pressnote | Total Number Of Applications | | Total Number Of Rejected Applications

Decisions in the best interests of students for reasons that are likely to affect teaching work R.T.E.

The deadline for filling up the online form for admission will not be extended: Shri Bhupendrasinh Chudasama, Minister of Education

The first round of RTE admission process will be announced on 11/09/2020.

Out of total 2,04,440 applications received from across the state, 1,19,697 applications were approved, 24045 applications were rejected.
41788 applications canceled by parents: Verification process of 18890 applications continues

If the deadline is extended, the first round of admissions under RTE may not be announced in time, which is likely to affect the teaching work of the students.

State Education Minister Shri Bhupendrasinh Chudasama said regarding the demand to extend the deadline for filling up the online form for RTE admission, the deadline for filling up the online form for RTE admission will not be extended as it is likely to affect the education work of the students. 

When the online education work has been started by private schools in the state, if the deadline for online application for RTE admission is extended or the deadline for correction of the rejected form is given, the first round of admission under RTE cannot be announced in time. So, it is likely to affect the teaching work of the students.

Minister Shri Chudasama further said that the announcement for admission under RTE in the academic year 2020-21 was made in the newspapers on 05/09/2050. A total of 11 days was given to the guardians from 07/08/2020 to 18/08/2020 so that the applicants can collect the necessary evidence to fill up the online form.

 Then, to fill up the online form. Dated from 19/08/2020 A total of 10 days time was given to the applicants till 29/08/2020. Thus, the parents have been given a total of 21 days to collect the required documents and fill up the form.

Mr. Chudasama added that during this period, a total of 204420 applications have been submitted by parents on the website http://rte.orpgujarat.com for filling up online forms. Out of which, till date, 1,19,697 applications have been approved and 24045 applications have been rejected from district level.

 In addition 41788 applications have been cancelled by parents. While the process of verification of 18890 applications are in progress. Verification of applications will be done till 07/09/2020 and the first round of RTE admission process will be announced on 11/09/2020.

Important Link

READ PRESS NOTE || Download Admit Card

0 Komentar untuk "RTE Admission 2020 1st Round Will Be Declared On 11th September 2020 | Official Pressnote | Total Number Of Applications | | Total Number Of Rejected Applications"

Back To Top