ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna | Gujarat Kisan Sahay Yojna | Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna Details

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna | Gujarat Kisan Sahay Yojna | Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna Details


Today Chief Minister Shri Vijaybhai Rupani has announced Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna in the wider interest of millions of farmers of the state. Gujarat Kisan Sahay Yojna will be a blessing for the farmers of Gujarat. Here is the Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna Details available.

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna

An important farmer oriented announcement has been made by the state government today. Chief Minister Vijay Rupani has announced Kisan Sahay Yojana. The scheme will benefit all farmers in the state. The scheme will be sufficient for kharif crop and which will be applicable up to 4 hectares. This scheme covers drought, heavy rains and droughts. If the loss is from 33% to 60%, Rs. 20,000 per hectare and if the loss is more than 60%, Rs. 25,000 will be provided.

CM announces Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana - Assistance for a loss of 33% to 60% Rs. 20,000 &above 60% Rs. 25,000 per hectare will be paid upto maximum of 4 hectares
Deputy Chief Minister Shri Nitinbhai Patel and Agriculture Minister R.C. The scheme was announced by the Chief Minister in Gandhinagar in the presence of Faldu, Minister of State Shri Jaydrath Singh Parmar and Chief Secretary Shri Anil Mukim. He said that erratic rainfall in agriculture, especially in kharif season, is a factor causing economic loss to farmers.

A transparent and simple method of crop damage to farmers in the event of such natural calamities with the aim of including all the farmers in the state and no farmer is left behind. The state government has decided to implement this plan.

Gujarat Kisan Sahay Yojna

The Chief Minister clearly stated that the benefits of this Gujarat Kisan Sahay Yojna have covered all the small and big marginal farmers of the state. It is estimated that more than 54 lakh farmers in the state will benefit from this scheme. Not only that, the farmer will not have to pay any premium for this scheme, he said.

Giving the role that this scheme is simple and transparent, the Chief Minister said that only the farmers who have paid premium in the crop insurance scheme used to get the benefit, now this Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana will get assistance without paying any premium.

He said that the benefits of this Mukhya Mantri Kisan Sahay Yojana will be given keeping the benefits of SDRF unchanged.

Scheme Assistance Standards

 • Crop losses during kharif season range from 33% to 60% to Rs. A maximum of 4 hectares will be available for 20 thousand per hectare.
 • Crop loss in kharif season is more than 60% for loss of Rs. A maximum of 4 hectares will be available for 25 thousand per hectare.

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna Details

Giving the details of the scheme to the media, the Chief Minister said that there is an approach to help in the three types of risks under the scheme.

Accordingly, (1) drought (drought), (2) excess rainfall and (3) non-seasonal rainfall (Mavthu).
Crop loss due to hazards will be considered eligible for assistance.

 • He gave standards and other details of assistance against these three threats.
  In case of drought: -
  In the taluka where less than 10 inches of rain has fallen in the current season or from the onset of monsoon in the state. If there is no continuous rain for four consecutive weeks (2 days) between the two rains till August 31, i.e. there is zero rain continuously and the crop is damaged, it will be considered as a risk of drought.
 •  In case of heavy rains: -
  The taluka is considered as a unit in case of heavy rains such as cloudburst, continuous heavy rains in which districts of South Gujarat region in 3 hours or more and in all other districts of the state in 2 hours. Rainfall of 3 inches or more is recorded as per the rain gauge of the revenue taluka and damage to the standing crop will be considered as risk of excess rainfall.
 • When the condition of non-seasonal rain (Mavthu) is rectified: -
  From 15th October to 19th November in the rain gauge of revenue taluka in 3 consecutive hours 20 mm. If it rains more than and the crop is damaged in the field, it will be considered as a risk of non-seasonal rain (Mawthu).

Giving information about the eligibility of the farmer beneficiaries of the scheme, Mr. Vijay Bhai Rupani said that all the 3-A holders registered in the revenue records in the entire state will be considered as farmer account holders and charter holder farmers under the Forest Right Act.

The scheme will be implemented in Kharif 2020. Farmers should have planted in kharif season for the benefit of this scheme.

Important provisions of the scheme

 • In addition, the farmer beneficiaries who are eligible to avail the benefits as per the provisions of SDRF scheme will also be eligible.
 • To get the application of farmers online with land record and CM. A portal connected to the dashboard has to be prepared.
 • Beneficiary farmers will have to go to the e-gram center and apply online on the portal.
 • The approved assistance will be paid directly to the beneficiary's bank account through DBT.
 • A special grievance redressal mechanism will be set up to address the queries of the beneficiary farmers.
 • To help farmers to apply online at e-gram center at village level, VLE of e-gram center will be paid a remuneration of Rs. 8 per successful application.
 • Toll free number service will be provided for the guidance of farmers.
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna details

• Beneficiary farmers will have to go to the e-gram center and apply online on the portal. The approved assistance will be paid directly to the beneficiary's bank account through DBT.

 • A special grievance redressal mechanism will be set up to address the queries of the beneficiary farmers. Toll free number service will be provided for the guidance of farmers.
 • As per the information process of declaring villages / talukas / areas under crop loss under this scheme
 • A list of affected areas affected by crop due to drought, drought and unseasonable rains (Mawthu) will be prepared by the District Collector.
 • Will be sent by the Collector within seven days of the incident for the approval of the State Government.
 • The list of affected area / village / taluka for the benefit of this scheme will issue approval orders within 7 days of receipt of the proposal of the State Government (Revenue Department).

• The Chief Minister said about the operation of crop loss survey that.

 • As per the list of affected villages / talukas / areas by the state government, survey teams will be formed by the district development officer. The affected farms of the affected villages / talukas / areas will be surveyed in 15 days.
 • After that, the list of farmers eligible for assistance under this scheme will be announced by order signed by the District Development Officer.
 • He added that the list would be made up of two types of losses, namely 5% to 70% and more than 50% loss. At this time, the Secretary of the Department of Agriculture. 

Mukhyamantri Kisan Yojana Details will be more useful for you, For more news about Gujarat Kisan Sahay Yojna stay connected with DTPARMARGUJARAT


Regarding the assistance standards of Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana, Crop loss during kharif season ranges from 5% to 20% for Rs. 50,000 / - per hectare. It will be available in a maximum limit of 3 hectares.
Crop loss in kharif season is more than 50% for loss of Rs. 5000 / - per hectare will be available in a maximum limit of 3 hectares.
Regarding other important provisions of this scheme, the Chief Minister added that ... Apart from this scheme, the farmers who are eligible to avail the benefits as per the provisions of SDRF scheme will also be eligible.
OR PORTAL will be prepared to get farmers application online.

Regarding other important provisions of this scheme, the Chief Minister added that ... Apart from this scheme, the farmers who are eligible to avail the benefits as per the provisions of SDRF scheme will also be eligible.

OR PORTAL will be prepared to get farmers application online.

Beneficiary farmers will have to go to the e-gram center and apply online on the portal. The approved assistance will be paid directly to the beneficiary's bank account through DBT.

A special grievance redressal mechanism will be set up to address the queries of the beneficiary farmers.  Toll free number service will be provided for the guidance of farmers.

As per the information given by Shri Vijaybhai Rupani on the process of declaring villages / talukas / areas under crop loss under this scheme

 A list of affected villages / talukas / areas affected by crop due to drought, drought and unseasonable rains (Mawthu) will be prepared by the District Collector.

Will be sent by the Collector within seven days of the incident for the approval of the State Government (Revenue Department).

The list of affected area / village / taluka for the benefit of this scheme will issue approval orders within 7 days of receipt of the proposal of the State Government (Revenue Department).

• The Chief Minister said about the operation of crop loss survey that.

 As per the list of affected villages / talukas / areas by the state government, survey teams will be formed by the district development officer and the affected farms of the affected villages / talukas / areas will be surveyed in 15 days.

After completion of the survey, the list of farmers eligible for assistance under this scheme will be announced by order signed by the District Development Officer.

He added that the list would be made up of two types of losses, namely 5% to 70% and more than 50% loss. At this time, the Secretary of the Department of Agriculture.

Read Full News In Gujarati : Click Here
0 Komentar untuk "Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna | Gujarat Kisan Sahay Yojna | Mukhyamantri Kisan Sahay Yojna Details"

Back To Top