ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Home Learning Study materials Video |Standard 12th| DD Girnar-Diksha Portal Video @ https://diksha.gov.in

Home Learning Study materials Video |Standard 12th| DD Girnar-Diksha Portal Video @ https://diksha.gov.in


                         

 

Home leaning Programme For All The Students :-


Home Learning" program for the students of Std.3 to 8 and Std. 9 to 12 have been started since 15/06/2020 so that the students can study at home due to the Corona epidemic. 

According to the date and time indicated, the students of that standard will be able watch this programme without failing and in order to grow in their academic work, they will be immediately informed by the principals and teachers and make necessary arrangements for the success of the programme.


IMPORTANT LINK FOR VIDEO:: 
 
Month: JUNE-2020

Home leaning Programme On DD GIRNAR :-

The students can watch home learning programme on DD GIRNAR according to the time table declared by the Education Department of Gujarat. The students can easily watch the programme of  whichever standard they are studying.

 

July Month
 
Home leaning Programme On YouTube :-

The students can also watch Homelearning Videos according to their standard on YouTube channel. The Education department of Gujarat is very active regarding the education of Children. They put standard wise videos on YouTube in advance.

 
August 2020

DATE-01-08-20 STD-12 physics
DATE-02-08-20 STD-12 physics
DATE-03-08-20 STD-12 physics
DATE-04-08-20 STD-12 physics
DATE-05-08-20 STD-12 physics
DATE-06-08-20 STD-12 physics
DATE-07-08-20 STD-12 Statistics
DATE-08-08-20 STD-12 statistics
DATE-09-08-20 STD-12 Statistics
DATE-10-08-20 STD-12 statistic
DATE-11-08-20 STD-12 statistics
DATE-13-08-20 STD-12 statistics
DATE-17-08-20 STD-12 Maths
DATE-18-08-20 STD-12 Maths
DATE-19-08-20 STD-12 Maths
DATE-22-08-20 STD-12 chemistry
DATE-23-08-20 STD-12 Chemistry
DATE-24-08-20 STD-12 Chemistry
DATE-25-08-20 STD-12 Chemistry
DATE-26-08-20 STD-12 Chemistry
DATE-27-08-20 STD-12 Biology
DATE-28-08-20 STD-12 Account
DATE-29-08-20 STD-12 Account
DATE-30-08-20 STD-12 Account
DATE-31-08-20 STD-12 Account
 
 
Home leaning Programme According To The Time Table :-

The students can also watch Homelearning Videos according to the Time Table. They declare the Time Table of each standard in advance for the whole month so that the students can sit against the television with the relevant textbooks.
 
 
Home leaning Programme According To The Time Table :-

The students can also watch Homelearning Videos according to the Time Table. They declare the Time Table of each standard in advance for the whole month so that the students can sit against the television with the relevant textbooks.

October 2020

DATE-01-10-20 STD 12 HOLIDAY
DATE-02-10-20 STD 12 HOLIDAY
DATE-03-10-20 STD 12 HOLIDAY
DATE-10-10-20 STD 12 HOLIDAY
DATE-11-10-20 STD 12 HOLIDAY
DATE-12-10-20 STD 12 HOLIDAY
DATE-13-10-20 STD 12 HOLIDAY
DATE-14-10-20 STD 12 HOLIDAY
 

0 Komentar untuk "Home Learning Study materials Video |Standard 12th| DD Girnar-Diksha Portal Video @ https://diksha.gov.in"

Back To Top