ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Gujcet Result Will Be Declared On 5th September 2020 | Read Official Letter | Check Your Result


Gujcet Result Will Be Declared On 5th September 2020 | Read Official Letter

The press release of Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar states that the results of Gujarat Common Entrance Test (Gujcet-2020) candidates will be posted online on the Board's website www.gseb.org on Saturday 05/09/2030 at 8:00 am.

To be noted by the principals / parents / students and all concerned.

Distribution of Marksheet of Gujarat Common Entrance Test (GUJKET) -2050 Higher Secondary Certificate Examination, August-2020

Examination result will be done along with the mark sheet / certificate. Whose date will be announced later.

Also to state that the details for the candidates who want to get Xerox copy of OMR of their subject of Gujkat (August-2020) will be published by the Board soon. Take note of which.

Gujkat marksheets of candidates other than Gujarat Board will be sent by post.

Important link

Official Letter || Check Result From Here

Tag : Results
0 Komentar untuk "Gujcet Result Will Be Declared On 5th September 2020 | Read Official Letter | Check Your Result"

Back To Top