ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Sarkari Yojana : Kunvarbai Nu Mameru Full Details

Kunvarbai Nu Mameru Full Details

The Ministry of Women and Child Development of Gujarat has started a scheme called Kunwarbai Nu Mameru Yojana. However, this scheme has been specially introduced for the welfare of Scheduled Tribes and Scheduled Caste girls.

 Today we will show you how the girls of Gujarat can apply for this scheme and avail the benefits of this scheme.


How to apply for Kunwarbai Nu Mameru Yojana

Eligible families of girls can apply for this scheme through offline mode by filling a simple application form. The application form of this scheme will be available at the Women and Child Development Office. You can submit the application form from there by filling and filling it. Apart from this you can also download the online application form from the link of the application form provided by us

Important Link

Official Gov.Website : Click Here
Application Form : Click Here
0 Komentar untuk "Sarkari Yojana : Kunvarbai Nu Mameru Full Details"

Back To Top