ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Current Affairs February 2020 By ICE | Useful For All Competitive Exam

Current Affairs February 2020 By ICE | Useful For All Competitive ExamWelcome to Current Affairs Today. Current Affairs Today is your source for latest and Best Daily Current Affairs 2019-2020 for UPSC, IAS/PCS, Banking,

Current Affairs is the most scoring section in any competitive exams such as RBI and it is an important part of your syllabus apart from English, Quantitative Aptitude or Logical Reasoning! It plays a vital role in your final selection as being thorough with this section will give you an added advantage over fellow aspirants. This can only be possible if you stay updated with the latest happenings around the nation and the world for that matter, on a daily basis.

View Also :

It’s difficult to prepare for the Current Affairs section overnight. You have to keep on reading newspapers, articles, and magazines regularly. As there is no defined syllabus for General Awareness, we bring you the Important General Awareness in PDF form on a daily basis, so that it is easier for you to read the news on the go

Important Link

Current Affairs Feb.2020 : Click Here
Back To Top