ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

અત્યાર સુધીના બધાજ હોમલર્નિંગ વિડીઓ જોવા માટે જે તે ધોરણ પર ક્લિક કરો

 

Back Bencher Educational Movie For Slow Learners , Teachers and Parents

Back Bencher Educational Movie watch now

Gopal, a slow learner, is pressurised by his mother to keep up with his fellow students. Finally, he breaks down and escapes from his house as he cannot face failure.

In most parliamentary systems, individual backbenchers have little power to affect government policy. However, they play a role in providing services to their constituents, in relaying the opinions and concerns of their constituents. For example, asking the government for funding for a project in their constituency.

The spokespeople for each group will often sit at the front of their group, and are then known as being on the frontbench (or front bench) and are described as frontbenchers. Those sitting behind them are known as backbenchers.

Gujarati super movie for teacher
Back Bencher gujarati hd movie.
Back Bencher latest movie in gujarati watch now 

Important Link

Back Bencher Gujarati Film : CLICK HERE

Back To Top