ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Vidhyasahayak Bharti Gujarati Medium Std 6 to 8 Coming Soon || Number Of Vacant Posts Related Information Has Been Demanded By Prathmik Sixan Niyamak


Vidhyasahayak Bharti Gujarati Medium Std 6 to 8 Coming Soon || Number Of Vacant Posts Related Information Has Been Demanded By Prathmik Sixan Niyamak


Gujarat Education Minister announced Latest News about Vidhyasahayak Bharti 2019,  dated 24th October 2019. According to Press Release in various gujarati news papers like Gujarat Samachar, Divyabhaskar and Sandesh there will be 12344 Teachers Recruitment Vacancies across Gujarat.


GSEB Vidyasahayak Bharti 2019: The Gujarat State Education Board will be issued a  notification for the recruitment of 3000 Vidhyasahayak Posts in Primary School, 7518 Shikshan Sahayak Posts in Upper Primary Teachers (Std: 6 to 8 Gujarati Medium) and 1824 Higher Education Teachers. It’s a best opportunity for those who are looking forward to latest govt jobs in Gujarat State as a Teacher. Eligible candidates can submit an online application for Gujarat Vidyasahayak Recruitment process after Diwali at the official website.Scroll down & check out below information for more details about Gujarat Vidhyasahayak Bharti 2019-20 Eligibility Criteria.

As per official notification From 9th August 2019 the candidates who’s names appears in the vidyasahayak merit list can download the vidhyasahayak call letter online from the official website www.vidyasahayakgujarat.org. the candidates who cant make it through the merit list can not download this call letters online. The candidates who are mentioned in merit list need to appear on site for jilla pasandagi

Important LinkVidhyasahayak Vacancy Related Letter : Click HereBack To Top