ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Unit Test Paper Solution Date - 11/01/2020

Unit Test Paper Solution Date - 11/01/2020
Sarva shixa abhiyan gujarat Take Unit Test In every month and every saturday. Unit test Taken In All government Primary schools In gujarat. Unit test also called as Periodical assessment Test. Unit Test Taken in Standard 3 to 8 for various subject in all primary school. 

We also Put Unit test Paper solution in every unit test for each subject of every standard. For unit Test Paper solution also Visit our official website www.dtparmargujarat.com Now Sarv shixa abhiyan SSA going to Give Unit test Personel notebook to Every students.


Brief Detail of Primary school Unit Test paper Solution :

Exam body ::: Sarv shixa abhiyan

Exam date :::: 11-01-2020

Standard ::: 3 to 8

Subject :
  • STD.3 - Maths
  • Std 5- Hindi
  • STD.4 - science
  • STD. 6 - Gujarati
  • STD.7 - Maths
  • STD.8 - social science
category ::: paper solution

Paper solution by :

IMPORTANT LINK FOR DOWNLOAD PAPER SOLUTION :


Back To Top