ધોરણ 1 થી 12 ગુજરાતી/અંગ્રેજી/હિન્દી/અન્ય માધ્યમના પાઠ્યપુસ્તકો ની PDF

Jawahar Navodaya Exam Question Paper and Paper Solution Date 11-1-2020

Jawahar Navodaya Exam Question Paper and Paper Solution Date 11-1-2020


The Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti has announced the JNVST Model Paper 2020 with Suggested Question Paper in Subject wise for all Mental Ability Test, Languages, Arithmetic Test Examination tests through Official Notification of JNVST 2020.

They have announced the Navodaya Sample Papers 2020 with Question Patterns to getting important questions along Exam Pattern or Question Paper Style to the JNVST Admission Selection Test 2020.

Important Link::::

Question Paper : Click Here 
Paper Solution : Set E  Set F  Set G  Set H
Back To Top